Főoldal » Archív » Vádemelés a fiatalkorút prostitúcióra beszervező vádlottakkal szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi nővel és fér­fi­val szem­ben, akik egy inté­zet­ben gon­do­zott fia­tal­ko­rút szer­vez­tek be pros­ti­tú­ci­ós tevékenységre.

A vád­lot­tak 2016 júli­u­sá­ban ismer­ked­tek meg a fia­tal­ko­rú lánnyal, aki­nek fel­ve­tet­ték, hogy  végezne-e pén­zért más­sal sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get. A beszél­ge­tés során szóba került az is, hogy hogyan osz­la­na meg közöt­tük az ebből kapott pénz, és hogy egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon keresz­tül tart­sák a kap­cso­la­tot. Pár nap múlva mind­két vád­lott fel­ke­res­te a fia­tal­ko­rú lányt a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló inté­zet­ben, majd a neve­lő­ket meg­té­veszt­ve azzal, hogy a lány bará­tai, az inté­ze­tet elhagy­ták. Ezt köve­tő­en előbb Hód­me­ző­vá­sár­hely­re men­tek, majd Sze­ge­den bérel­tek lakást. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en 2016 júli­u­sa és októ­be­re között a vád­lot­tak külön­bö­ző sze­xu­á­lis tar­tal­mú inter­ne­tes olda­la­kon hir­de­té­se­ket jelen­tet­tek meg, ille­tő­leg a bérelt lakás egyik helyi­sé­gét is pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra biz­to­sí­tot­ták. A lány a lakás­ban 2016 szep­tem­be­re és októ­be­re közöt­ti idő­szak­ban több sze­mély­nek vagyo­ni ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tott úgy, hogy a vád­lot­tak egyi­ke intéz­te a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra vonat­ko­zó tele­fon­hí­vá­sok foga­dá­sát, a tele­fon­ra beje­lent­ke­zők meg­adott címre irá­nyí­tá­sát, míg a másik vád­lott gép­ko­csi­val szál­lí­tot­ta a lakás­hoz a fia­tal lányt.

A pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gért cse­ré­be kapott ellen­szol­gál­ta­tá­so­kat a vád­lot­tak meg­sze­rez­ték és abból rész­ben magu­kat kitartatták.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint pros­ti­tú­ci­ót foly­ta­tó sze­méllyel való kitar­tás­sal elkö­ve­tett gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.