Főoldal » Archív » Vádemelés a forráskúti kocsmai verekedés ügyében

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik egy élet­ve­szé­lyes sérü­lés­sel járó kocs­mai vere­ke­dés­ben vet­tek részt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke egy ven­dég­lőt üze­mel­tet For­rás­kú­ton, ahol 2016. szep­tem­ber 25. nap­ján az éjfél körü­li órák­ban együtt tar­tóz­ko­dott két tár­sá­val. A ven­dég­lő­be tért be két román állam­pol­gár­sá­gú, de magyar anya­nyel­vű férfi is, akik idény­mun­kás­ként dol­goz­tak a falu­ban.

Az este folya­mán mind­annyi­an sze­szes­italt fogyasz­tot­tak, ami­kor is szó­vál­tás ala­kult ki a vád­lot­tak és a sér­tet­tek között. A szó­vál­tás köl­csö­nös lök­dö­ső­dés­sé ala­kult, amely­nek során a ven­dég­lőt üze­mel­te­tő férfi két alka­lom­mal, köze­pes erő­vel arcon ütöt­te az egyik sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re rogyott, ille­tő­leg a met­sző­fo­ga kitört. Ezt köve­tő­en a sér­tet­tet a föl­dön isme­ret­le­nek több alka­lom­mal meg­rug­dal­ták, a másik sér­tet­tet pedig a kocs­ma kana­pé­já­ra lök­ték. A cse­lek­ményt ész­lel­ve a vád­lott egyik társa a pult­ból elő­vett egy gáz­sprayt és a kocs­ma kana­pé­já­ra lökött sér­tet­tet azzal lefúj­ta, amely azzal a követ­kez­ménnyel járt, hogy a helyi­ség­ben tar­tóz­ko­dók a gáz­spray maró sza­gá­nak hatá­sá­ra a kocs­má­ból kime­ne­kül­tek.

A ven­dé­gek­kel együtt a sér­tet­tek is az utcá­ra mene­kül­tek és meg­pró­bál­tak a hely­szín­ről eltá­voz­ni. Akkor sza­ladt utá­nuk a har­ma­dik vád­lott, aki az egyik sér­tet­tet úgy ütöt­te meg a mell­ka­sán, hogy két bor­dá­ja is eltö­rött, mellyel élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. A sér­tett a mun­kál­ta­tó­ját fel­hív­ta, aki őt kór­ház­ba szál­lí­tot­ta, ahol azon­na­li műté­tet haj­tot­tak végre rajta.

A főügyész­ség a sér­tett fogát kitö­rő vád­lot­tat mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel, a gáz­spray­vel fújó vád­lot­tat garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, míg a bor­da­tö­rést okozó vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.