Főoldal » Archív » Vádemelés a Fortress-ügyben

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az 52 éves vád­lott 2012-2014 között egy fik­tív cég kép­vi­se­le­té­ben eljár­va, nem léte­ző befek­te­té­si lehe­tő­sé­get kínál­va leg­alább 2.072 sze­mélyt tévesz­tett meg és bírt rá arra, hogy külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket bocsás­son ren­del­ke­zés­re, amely­nek egy részét ezután saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye