Főoldal » Archív » Vádemelés a fővárosi hanukija rongálókkal szemben

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség val­lá­si tisz­te­let tár­gyá­nak meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te, vala­mint garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a három, 20 év körü­li fér­fi­val szem­ben, akik tavaly novem­ber­ben a fővá­ros­ban több helyen is val­lá­si jel­ké­pet ron­gál­tak. A három férfi 2013. novem­ber 30-án a haj­na­li órák­ban ittas álla­pot­ban a fővá­ro­si Blaha Lujza téren fel­ál­lí­tott kilenc­ágú hanu­ki­ját, majd a Nyu­ga­ti téren, végül a Város­ház téren lévő hanu­ki­ját ron­gál­ták meg. A vád­lot­tak össze­sen 170.000 forin­tot meg­ha­la­dó kárt okoztak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vád­eme­lés a fővá­ro­si hanu­ki­ja ron­gá­lók­kal szemben