Főoldal » Archív » Vádemelés a franciaországi kirándulást szervező tanárnő ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti tanár­nő­vel szem­ben, aki az isko­la tanu­lói részé­re meg­hir­de­tett kül­föl­di kirán­du­lás rész­vé­te­li díját beszed­te, való­já­ban azon­ban sem szál­lást, sem buszt nem szer­ve­zett, majd indu­lás előtt egy nap­pal e-mailben lemond­ta az utazást. 

A 48 éves kecs­ke­mé­ti tanár­nő anya­gi gon­dok­kal küz­dött, ami­kor 2016 tava­szán az isko­la tanu­lói részé­re hat­na­pos fran­cia­or­szá­gi kirán­du­lást hir­de­tett meg. A 45 ezer forin­tos rész­vé­te­li díj az úti­költ­sé­gen felül magá­ba fog­lal­ta a szál­lo­dai elhe­lye­zést, fél­pan­zi­ós ellá­tást, a belé­pő­dí­ja­kat és a séta­ha­jó­zást a Szaj­nán. A vád­lott azzal magya­ráz­ta a jelent­ke­zők­nek a rend­kí­vül ked­ve­ző rész­vé­te­li díjat, hogy jelen­tős elő­fog­la­lá­si és diák­cso­port ked­vez­ményt tud érvé­nye­sí­te­ni, továb­bá sok éves uta­zás­szer­ve­zé­si tapasz­ta­la­ta révén szer­zett kap­cso­la­ta­it is ki tudja használni.

Az uta­zás­ra 213-an jelent­kez­tek, akik a rész­vé­te­li díjat a vád­lott mun­ka­he­lyén kész­pénz­ben fizet­ték ki vagy a vád­lott által meg­adott bank­szám­lá­ra átutal­ták. A vád­lott 2016. októ­ber 5-én az isko­lá­ban a jelent­ke­zők szá­má­ra tar­tott egy tájé­koz­ta­tást, ahol valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a buszo­kat és a szál­lást is lefoglalta.

A fran­cia­or­szá­gi uta­zás­ra 2016. októ­ber 31. és novem­ber 5. között került volna sor. Indu­lás előtt egy nap­pal, 2016. októ­ber 30-án az esti órák­ban a vád­lott egy e-mail üze­net­ben lemond­ta az uta­zást azzal a valót­lan indok­kal, hogy öt jelent­ke­ző adat­lap­ját nem kapta meg, így a diák­cso­port ked­vez­ményt nem tudja érvé­nye­sí­te­ni. Az útle­mon­dás indo­ka tény­le­ge­sen azon­ban az volt, hogy a vád­lott az uta­zás alap­ve­tő fel­té­te­le­i­ről, azaz a szál­lás­ról és busz­ról nem gon­dos­ko­dott, azo­kat nem fog­lal­ta le és nem fizet­te ki, de ez eleve szán­dé­ká­ban sem állt.

A kirán­du­lás lemon­dá­sát köve­tő­en az uta­zás­ra jelent­ke­zők talál­ko­zót szer­vez­tek a vád­lot­tal és kér­ték, hogy bizony­la­tok­kal iga­zol­ja a busz­ren­de­lést és a szál­lo­dai fog­la­lá­so­kat. A talál­ko­zó során a tanár­nő valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy egy buda­pes­ti cég­től bérelt buszo­kat, majd később a becsa­pott sér­tet­tek­nek egy álta­la hami­sí­tott bizony­la­tot is elkül­dött e-mailben azt a lát­sza­tot kelt­ve, mint­ha a busz­tár­sa­ság felé két rész­let­ben átutal­ta volna az uta­zás díját. A vád­lott által hivat­ko­zott szál­lás­he­lyek­ről is kide­rült, hogy való­já­ban egyik szál­lo­dá­ban sem fog­lalt szál­lást. A vád­lott az elma­radt uta­zást köve­tő­en még hete­ken át hite­get­te a pórul járt uta­so­kat, hogy a befi­ze­tett rész­vé­te­li díja­kat vissza­fi­ze­ti részük­re, erre azon­ban nem került sor. A nő külön­bö­ző kifo­gá­sok­ra hivat­koz­va – így pl. a szál­lo­dák még nem utal­ták vissza a pénzt, illet­ve nem jelen­tet­te be a nagy össze­gű kész­pénz fel­vé­telt vagy éppen rosszul­lét­tel küzd – kibújt fize­té­si köte­le­zett­sé­ge alól.

A vád­lott 136 sér­tet­től össze­sen 9.171.000,- Ft-ot vett át, melyet két sér­tett kivé­te­lé­vel nem térí­tett meg.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, továb­bá csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.