Főoldal » Archív » Vádemelés a gázfegyverrel lövöldöző férfi ellen

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a har­minc­ki­lenc éves fér­fi­val szem­ben, aki gáz­fegy­ve­ré­ből két lövést adott le egy sörö­ző­ben, vala­mint a pisz­to­lyát a ven­dé­gek­re fogta.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2017 októ­be­ré­ben, az éjsza­kai órák­ban, egy Csong­rád megyei tele­pü­lés sörö­ző­jé­be magá­val vitte az enge­déllyel tar­tott gáz­fegy­ve­rét, vala­mint egy öntöl­tő pisz­tolyt, ami muze­á­lis fegy­ver volt. A férfi a pisz­to­lyok mel­lett gumi­go­lyót és riasz­tó­töl­tényt is magá­nál tar­tott. A ven­dég­lá­tó­egy­ség­ben az egyik pisz­toly leesett a föld­re, ekkor a vád­lott min­den előz­mény nél­kül, két lövést adott le fel­fe­lé a leve­gő­be, ezután a sörö­zőt elhagy­ta. A vád­lott után ment néhány ven­dég azért, hogy fel­tar­tóz­tas­sák, ekkor a férfi elő­vet­te az egyik pisz­tolyt, és azt a töb­bi­ek­re fogta. A ven­dé­gek a vád­lot­tat föld­re vit­ték, meg­pró­bál­ták elven­ni tőle a fegy­ve­re­ket és hív­ták a rendőrséget.

A vád­lott­nál lévő pisz­to­lyok nem minő­sül­nek tűz­fegy­ver­nek, éles­lő­szer befo­ga­dá­sá­ra nem vol­tak alkal­ma­sak, ugyan­ak­kor az erő­sza­kos maga­tar­tá­sa mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltett.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.