Főoldal » Archív » Vádemelés a gépjármű vezetését ittas személynek átengedő férfival szemben- A Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2015. máju­sá­ban Csong­rá­don, a hasz­ná­la­tá­ban lévő gép­jár­mű veze­té­sét ittas álla­pot­ban lévő, jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző másik sze­mély­nek enged­te át, aki két ember halá­lá­val járó bal­ese­tet okozott.

A vád­irat sze­rint 2015. május 30-án, az esti órák­ban, a jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző gép­jár­mű tulaj­do­nos a gép­ko­csit hasz­ná­lat­ra oda­ad­ta a vád­lott­nak. A vád­lott mint­egy két órá­val később a gép­jár­mű veze­té­sét Csong­rád terü­le­tén áten­ged­te a gép­jár­mű tulaj­do­no­sá­nak, aki sze­szes ital­tól befo­lyá­solt álla­pot­ban volt, amely körül­mény­ről a vád­lott is tudott. A gép­jár­mű­ben ekkor a vád­lot­ton és a gép­jár­mű tulaj­do­no­sán kívül még egy utas tar­tóz­ko­dott. A gép­ko­csi tulaj­do­no­sa a Csong­rád­ról a Csongrád-Szeged össze­kö­tő út felé hala­dó bekö­tő úton, egy jobb­ra ívelő kanyar­ba 90-95 km/órás sebes­ség­gel, nem az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en haj­tott be, majd erő­tel­je­sen jobb­ra kor­má­nyo­zott, ami miatt a kanyar­ból kiér­ve a gép­ko­csi egyre inkább jobb­ra per­dült, olda­laz­va haladt. A veze­tő ezt köve­tő­en féke­zett, majd a túl­ol­da­li árok­ban, a szem­ben lévő fának ütkö­zött 70 km/órás sebes­ség­gel. A bal­eset követ­kez­té­ben a gép­ko­csi veze­tő­je és a mel­let­te lévő ülé­sen ülő másik sér­tett a bal­eset hely­szí­nén az éle­tét veszí­tet­te, a hátsó ülé­sen utazó vád­lott pedig élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a jármű veze­té­sét ittas álla­pot­ban lévő, a jármű veze­té­sé­re alkal­mat­lan sze­mély­nek adta át, amely cse­le­ke­de­te két ember halá­lát okozó bal­eset­hez vezetett.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a csong­rá­di fér­fit halált okozó jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Sze­ged, 2016. szep­tem­ber 16.

 

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész