Főoldal » Hírek » Vádemelés a gyalogost a zebrán elütő buszvezető ellen Kecskeméten- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy busz­ve­ze­tő férfi ellen, aki 2019. augusz­tus 2-án este Kecs­ke­mé­ten egy helyi jára­tú buszt vezet­ve elütött egy zeb­rán átke­lő gya­lo­gost, ami miatt a sér­tett két nap­pal később bele­halt a sérü­lé­se­i­be.

A vád­irat sze­rint a busz­ve­ze­tő vád­lott 2019. augusz­tus 2-án este Kecs­ke­mé­ten a Dózsa György úton, az Izsá­ki út felől a Pető­fi Sán­dor utca irá­nyá­ba veze­tett egy helyi jára­tú buszt mint­egy 45 km/h sebes­ség­gel. A gyér for­gal­mú úttest ned­ves volt, a köz­vi­lá­gí­tás műkö­dött, az esti szür­kü­let miatt a látá­si viszo­nyok kor­lá­to­zot­tak vol­tak.

Hala­dá­sa során a busz­ve­ze­tő az Ipoly utca keresz­te­ző­dé­se után egy zeb­rá­hoz ért. Nem adott azon­ban elsőbb­sé­get a zeb­rán előt­te bal­ról jobb­ra átha­lad­ni szán­dé­ko­zó gya­lo­gos­nak, ezért a féke­zé­se elle­né­re, mint­egy 20 km/h sebes­ség­gel az autó­busz ele­jé­vel elütöt­te a sér­tett fér­fit. A gya­lo­gos az elütés miatt az úttest jobb szé­lé­re zuhant, míg a vád­lott a busszal a külső sáv­ban állt meg.

A gya­lo­gost a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A bal­eset­ben a sér­tett azon­ban olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­há­zi ellá­tá­sa elle­né­re két nap­pal később meg­halt. A bal­eset során elszen­ve­dett sérü­lé­sek és a sér­tett halá­la között egye­nes oksá­gi össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, ami sze­rint a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen a jár­mű­vel a gya­lo­gos­nak elsőbb­sé­get kell adni; a jármű veze­tő­jé­nek a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyet csak foko­zott óva­tos­ság­gal és olyan sebes­ség­gel sza­bad meg­kö­ze­lí­te­nie, hogy a jár­mű­vel a gya­lo­gos átke­lő­hely előtt meg is tud­jon állni.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fog­ház, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.