Főoldal » Archív » Vádemelés a gyermeke volt élettársát az elmaradt családi pótlék miatt bántalmazó vádlottal szemben

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon az elma­radt csa­lá­di pót­lé­kot lánya volt élet­tár­sán behaj­ta­ni akaró vád­lott ellen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott lánya 2016-ban élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett a sér­tet­tel, 2017. tava­szá­ig élt vele együtt a sér­tett újti­ko­si csa­lá­di házában.

Az együtt­élés után, 2017. május 27-én, a vád­lott meg­je­lent a sér­tett házá­nál, a férfi őt been­ged­te, és az egyik szo­bá­ban beszél­get­ni kezd­tek. A vád­lott ekkor közöl­te a sér­tet­tel, hogy amíg a lányá­val élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban, gyer­me­ke elha­nya­gol­ta az isko­lai tanul­má­nya­it, nem kapott csa­lá­di pót­lé­kot és adó­ked­vez­ményt, emi­att 800.000,- forint­tól elesett. A vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy fizes­se meg neki ezt az össze­get, vagy pedig adja át a gép­ko­csi­ját vagy a tele­ví­zi­ó­ját. A sér­tett nem tett ele­get a vád­lott fel­hí­vá­sá­nak, ezen a vád­lott fel­dü­hö­dött, és ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet a hom­lo­kán és a mellkasán.

A bán­tal­ma­zás után és a továb­bi verés­től tart­va, a sér­tett közöl­te a vád­lot­tal, hogy a tele­ví­zi­ót elvi­he­ti. A vád­lott ekkor abba­hagy­ta a verést, és azt mond­ta a sér­tett­nek, hogy a tele­ví­zi­ó­ért később vissza­jön, majd elhagy­ta a lakást. A vád­lott a későb­bi­ek­ben azon­ban nem vitte el a sér­tett tele­ví­zi­ó­ját, így neki kárt nem okozott.

A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa miatt nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.