Főoldal » Archív » Vádemelés a gyermekfelügyelőket bántalmazó férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fel­nőtt fér­fi­val szem­ben, aki egy makói gyer­mek­ott­hon­ban bán­tal­ma­zott több gyermekfelügyelőt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. augusz­tus 15-én keve­re­dett szó­vál­tás­ba az egyik gyer­mek­fel­ügye­lő­vel, majd a sér­tet­tet meg­ütöt­te, aki ettől nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Ezután mint­egy egy hónap múlva egy másik gyer­mek­fel­ügye­lő­vel keve­re­dett szó­vál­tás­ba, aki meg­pró­bál­ta az étke­ző­ben dühön­gő, tom­bo­ló vád­lot­tat nyu­ga­lom­ra inte­ni. A vád­lott erre úgy rea­gált, hogy a sér­tet­tet a mell­ka­sá­nál a fal­nak lökte, ille­tő­leg megfenyegette.

A vád­lott mind­két alka­lom­mal a rend­őr­sé­get érte­sí­te­ni szán­dé­ko­zó továb­bi gyer­mek­fel­ügye­lő­ket, ille­tő­leg lakót fenye­ge­tett meg azzal, hogy meg­ve­ri őket, amennyi­ben fel merik hívni a rend­őr­sé­get. A vád­lott elől a rend­őr­sé­get hívó gyer­mek­fel­ügye­lő a neve­lő­szo­bá­ba mene­kült, amely­nek ajta­ját a vád­lott a sér­tett­re akar­ta rúgni, hogy meg­aka­dá­lyoz­za azt, hogy tele­fo­nál­ni tudjon.

A járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­lot­tat két rend­be­li, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, továb­bá kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.