Főoldal » Archív » Vádemelés a gyógyszertári betörővel szemben – videóval és fotóval

A Pápai Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 ápri­li­sá­ban egy pápai pati­ká­ba tört be. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő éjjel, itta­san ment a gyógy­szer­tár­hoz, ahol előbb a gaz­da­sá­gi bejá­rat ajta­ját akar­ta fel­fe­szí­te­ni. Miu­tán a pró­bál­ko­zá­sa ered­mény­te­len maradt, a főbe­já­rat­hoz ment, és késé­vel ennek ajta­ját törte fel. A férfi a gyógy­szer­tár­ban, mint­egy 145.000 forint érték­ben 180 doboz nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­szer vett magá­hoz, vala­mint közel 53.000 forin­tot is ellopott.

A vád­lot­tat azon­ban a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat meg­za­var­ta, ezért a lopott pénz­zel és gyógy­sze­rek­kel a pati­ka abla­kán kimá­szott, majd a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón keresz­tül a szom­szé­dos lakó­ház­ba mene­kült be, ahol a rend­őrök elfogták.

A fér­fi­nál az ello­pott érté­ke­ket meg­ta­lál­ták, így a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár ezen része meg­té­rült. Az elkö­ve­tő az ajtók fesze­ge­té­sé­vel, illet­ve fel­fe­szí­té­sé­vel ugyan­ak­kor több mint 260.000 forint ron­gá­lá­si kárt is oko­zott, mely­nek meg­té­rí­té­se érde­ké­ben a sér­tett kép­vi­se­lő­je pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a sér­tett pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek elbí­rá­lá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben ítél­ke­ző Pápai Járásbíróságnak.

A rend­őr­ség által koráb­ban kiadott – vide­ót és fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tetten-ertek-a-rendorok-a-gyogyszertari-tolvajt#2

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-rendorok-elfogtak-a-gyogyszertari-tolvajt