Főoldal » Hírek » Vádemelés a Gyöngyösön kiállított hamis védettségi igazolások kapcsán - fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség 40 olda­las vád­ira­tá­ban 57 sze­mélyt vádol a Covid '19 jár­vány­hely­zet alatt elkö­ve­tett külön­bö­ző vissza­élé­sek­kel.

Az ügy két fővád­lott­ja a 2021-es év első felé­ben egy gyön­gyö­si házi­or­vo­si ren­de­lő­ben dol­go­zott. Egyi­kük ápo­ló­nő, társa önkén­tes segí­tő volt, aki­nek éppen a jár­vány elle­ni véde­ke­zés­ben kel­lett volna támo­gat­nia az orvos mun­ká­ját. A két barát­nő 2021 máju­sá­ban fel­is­mer­te, hogy egy jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zés a koro­na­ví­rus ellen védett sze­mé­lyek szá­má­ra az addi­gi­ak­nál nagyobb sza­bad­sá­got biz­to­sít. Ők ugyan­is jogo­sul­tak­ká vál­tak egyes helye­ken maszk nél­kül tar­tóz­kod­ni, szál­lo­dá­kat és sza­bad­idős léte­sít­mé­nye­ket láto­gat­ni, sport­ren­dez­vé­nye­ken részt venni, szem­ben azok­kal, akik nem ren­del­kez­tek védett­sé­gi iga­zol­vánnyal.

Ebben a hely­zet­ben az önkén­tes segí­tő rávet­te az ápo­ló­nőt, hogy a mun­ka­kö­ré­ből eredő köte­les­sé­ge­it – első­sor­ban anya­gi haszon fejé­ben – meg­szeg­ve, a kör­ze­ti orvos tud­tán kívül, de annak jogo­sult­sá­ga­it fel­hasz­nál­va az átol­tott­ság tényé­re vonat­ko­zó­an valót­lan ada­to­kat rög­zít­sen az elekt­ro­ni­kus egész­ség­ügyi infor­má­ci­ós rend­szer­ben.

A rög­zí­tést köve­tő­en az önkén­tes segí­tő hamis papír alapú iga­zo­lá­so­kat állí­tott ki hat­van­ki­lenc, arra nem jogo­sult sze­mély­nek, melye­ket eljut­ta­tott a be nem oltott meg­ren­de­lők­höz. Az igény­lők­kel főként egy gyön­gyös­tar­já­ni férfi tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, és az is ő volt, aki a meg­ren­de­lé­sek nagy részét össze­gyűj­töt­te az isme­ret­sé­gi köré­ből. A pén­zért, védő­ol­tás nél­kül védett­sé­gi iga­zo­lás­hoz jutó vád­lot­tak fejen­ként több tíz­ezer forin­tot fizet­tek a hamis papí­ro­kért.

A főügyész­ség a két egész­ség­ügyi dol­go­zót és a gyön­gyös­tar­já­ni fér­fit több­rend­be­li védett­sé­gi iga­zo­lás­sal vissza­élés bűn­tet­té­vel, ezen túl­me­nő­en a házi­or­vos mun­ka­tár­sa­it köte­les­ség­sze­gés­sel, bűn­szö­vet­ség­ben, és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel, míg a fér­fit vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Továb­bi 54 sze­mély ellen védett­sé­gi iga­zo­lás­sal vissza­élés bűn­tet­te a vád.

Az ügyész­ség a vesz­te­ge­tő, illet­ve az azt elfo­ga­dó ter­hel­tek­kel szem­ben – egye­sek­nél vagyon­el­kob­zás mel­lett – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett mér­té­kes indít­ványt a vád­ira­tá­ban.

A fotó az egyik vád­lott laká­sán tar­tott ház­ku­ta­tá­son készült.

Házkutatáskor készült kép, COVID-19 AG doboz, papírok, írószerek