Főoldal » Archív » Vádemelés a Győrhöz közel történt négyes baleset ügyében

2016 janu­ár­já­ban, a 83-as számú főúton, Győr­sze­me­re tele­pü­lés mel­lett négy autó ütkö­zött. A bal­eset­ben három ember éle­tét vesz­tet­te, két utas súlyo­san meg­sé­rült, a vét­kes sofőr élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és három utasa auszt­ri­ai mun­ka­he­lyük­ről tar­tot­tak haza­fe­lé, miu­tán Győr­sze­me­rét elhagy­ták, autó­juk­kal a meg­en­ge­dett­nél gyor­sab­ban haladtak.

Mikor az elkö­ve­tő egy enyhe emel­ke­dőn elő­zés­be kez­dett, ész­re­vet­te, hogy szem­ből is érke­zik egy autó, ezért vissza­kor­mány­zás­ba kez­dett, amely miatt jobb­ról neki­üt­kö­zött az álta­la elő­zött autó­nak. Ez a jármű lesod­ró­dott az útról és egy fának ütköz­ve állt meg. A gép­ko­csi utasa súlyos sérü­lé­se­ket, köz­tük csi­go­lya­tö­rést szenvedett.

Az elkö­ve­tő autó­ja az ütkö­zés után balra sod­ró­dott és bal olda­lá­val neki­üt­kö­zött egy szem­ből érke­ző, már az útpad­ká­ra húzó­dó újabb jármű bal olda­lá­nak, mely­nek sem veze­tő­je, sem uta­sai nem sérül­tek meg. Ez az autó az úttest mel­lett állt meg.

A vád­lott gép­ko­csi­ja azon­ban tovább sod­ró­dott és jobb felü­le­té­vel neki­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző har­ma­dik autó ele­jé­nek. Az ütkö­zés­től ez a gép­ko­csi az úttes­ten szem­be for­dult, majd meg­állt. Az autó utasa súlyos sérü­lé­se­ket, egye­bek mel­lett csi­go­lya­tö­rést szenvedett.

Az elkö­ve­tő által veze­tett autó az útról lefut­va olda­lá­ra dőlve állt meg. Az uta­sok a bal­eset követ­kez­té­ben azon­nal éle­tü­ket vesz­tet­ték, a vád­lott élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. Fel­épü­lé­sét köve­tő­en mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dás­sal kell számolnia.

A bal­eset­hez az veze­tett, hogy a vád­lott a KRESZ sza­bá­lyai elle­né­re nem olyan hely­zet­ben elő­zött, ami­kor az igény­be vett for­gal­mi sáv olyan távol­ság­ban lett volna sza­bad, hogy a szem­ből érke­ző­ket az elő­zés nem zavarja.

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat több ember halá­lát ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.