Főoldal » Hírek » Vádemelés a gyújtogató tolvajok ellen – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több rend­be­li lopás­sal vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azt a két fia­talt, akik a vád sze­rint nem­csak ellop­ták a szá­mí­tó­gé­pe­ket az egyik sza­bol­csi tele­pü­lé­sen lévő önkor­mány­zat­tól, hanem még fel is gyúj­tot­ták a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal épü­le­tét és a könyv­tá­rat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 20 éves vád­lott 2020 júli­u­sá­ban rávet­te a 16 éves tár­sát arra, hogy az egyik sza­bol­csi köz­ség pol­gár­mes­te­ri hiva­ta­lá­ba tör­je­nek be, és lop­ja­nak el külön­bö­ző érté­ke­ket. Haj­na­li fél ötkor meg­je­len­tek a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­nál, az ajtót berúg­ták, majd szá­mí­tó­gé­pe­ket és egyéb szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket, továb­bá a pol­gár­mes­ter rep­re­zen­tá­ci­ós ita­la­it maguk­kal vit­ték. Azért, hogy a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­it eltün­tes­sék, a fel­nőtt korú vád­lott egy öngyúj­tó­val az egyik iro­dá­ban tüzet gyúj­tott, amely átter­jedt az épü­let több helyi­sé­gé­re.

Még ugyan­ezen napon, de egy órá­val később a vád­lot­tak fel­tör­ték az önkor­mány­zat közel­ben lévő könyv­tá­rát is, ahon­nan szin­tén szá­mí­tó­gé­pe­ket tulaj­do­ní­tot­tak el. Az idő­sebb vád­lott a könyv­tár­ban is tüzet gyúj­tott, mely­nek során elégett 937 db könyv, továb­bá a beren­de­zé­si tár­gyak.

A szá­mí­tó­gé­pe­ket a vád­lot­tak egy fara­kás közé rej­tet­ték, azo­kat a rend­őr­ség meg­ta­lál­ta és a sér­tett­nek vissza­ad­ta. A könyv­tár­ban több mint két mil­lió forint kár, míg a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal épü­le­té­ben három mil­lió forint kár kelet­ke­zett a tűz miatt.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat az ügyész­ség össze­sen öt rend­be­li lopás­sal vádol­ja, illet­ve a fel­nőtt vád­lot­tat még kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel is, mivel rávet­te a tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött tár­sát a lopá­sok elkö­ve­té­sé­re.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást ten­né­nek, és nem kérik a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor a fel­nőtt vád­lot­tat három év bör­tön­bün­te­tés­re, fia­tal­ko­rú tár­sát pedig két év hat hónap javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítél­je a bíró­ság.

Az eljá­rás a Vásá­ros­na­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.  

A mel­lé­kelt fotó­kon a kiégett könyv­tár, illet­ve a meg­ke­rült egyik szá­mí­tó­gép lát­ha­tó.