Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a gyulai buszpályaudvari gyilkosság ügyében - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye FOTÓVAL

A Békés Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 21 éves bün­tet­len elő­éle­tű gyu­lai fér­fi­val szem­ben, aki 2016 feb­ru­ár­já­ban Gyu­lán, a busz­pá­lya­ud­va­ron rend­kí­vü­li bru­ta­li­tás­sal ölt meg egy 37 éves dobo­zi ille­tő­sé­gű, de Gyu­lán haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó férfit.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és a sér­tett – hason­ló élet­mód­juk­ból kifo­lyó­lag – évek óta ismer­ték egy­mást, koráb­bi konf­lik­tu­suk miatt a vád­lott kife­je­zet­ten hara­gu­dott a sér­tett­re. 2016. feb­ru­ár 04. nap­ján az esti órák­ban - más sze­mé­lyek tár­sa­sá­gá­ban - össze­ta­lál­koz­tak a gyu­lai busz­pá­lya­ud­va­ron, ahol ita­loz­ni kezd­tek. Mikor a sér­tett a köze­li non-stop üzlet­ben bort vásá­rolt, a vád­lott kifi­gyel­te, hogy van nála pénz. Később ket­tes­ben marad­tak, és haj­na­li 2 óra körül vesze­ked­ni kezd­tek. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a sér­tett pén­zét, ezért fel­állt és fejbe rúgta az erő­sen ittas fér­fit, aki a pad­ról a jár­dá­ra esett. A vád­lott ekkor tovább bán­tal­maz­ta áldo­za­tát, majd az esz­mé­let­len sér­tett ruhá­za­tát átku­tat­ta, és pén­zét megszerezte.

Ezután a vád­lott haza­in­dult, de félve attól, hogy a sér­tett később szá­mon kér­he­ti, vissza­ment hozzá, és kivet­te a még min­dig esz­mé­let­len férfi nad­rág­zse­bé­ből pil­lan­gó­ké­sét, és azzal bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel több alka­lom­mal mell­ka­son, majd leg­alább 10 alka­lom­mal com­bon szúr­ta, ille­tő­leg több­ször fejbe is rúgta, majd haza­ment és lefe­küdt alud­ni. A sér­tett a bán­tal­ma­zás során a hely­szí­nen elhalálozott.

A szak­ér­tői véle­mény sze­rint a vád­lott értel­mi fogya­té­kos, elme­ál­la­po­ta beszá­mí­tá­si képes­sé­gét köze­pes fok­ban korlátozta.

A Békés Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit nye­re­ség­vágy­ból, aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés büntetés.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a nyo­mo­zás során fel­me­rült 2,4 mil­lió Ft. bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lott­nak kell áll­nia. Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szék előtt folytatódik.

G y u l a, 2016. évi októ­ber hó 06. napján

 Dr. Veress Gabriella
cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész
megyei főügyész

2016. 10. 06. Békés

2016. 10. 06 -FOTÓ