Főoldal » Archív » Vádemelés a halálos balesetet okozó idős és vezetésre alkalmatlan férfivel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal balás­tyai fér­fi­vel szem­ben, aki 2015 szep­tem­be­ré­ben oko­zott halá­los bal­ese­tet a falu kül­te­rü­le­tén.

A vád­irat sze­rint a het­ven év felet­ti férfi 2015. szep­tem­ber 4-én, a kora dél­utá­ni órák­ban vezet­te saját autó­ját Kis­te­lek felé halad­va, ami­kor több másod­per­cig nem tudott kon­cent­rál­ni a veze­tés­re. Féke­zés nél­kül, egye­ne­sen átsod­ró­dott az ellen­té­tes for­gal­mi sávba, majd össze­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­ko­csi­val. A szem­be­jö­vő autó veze­tő­je kése­de­lem nél­kül fékez­ni kez­dett és oldal­ra kor­mány­zott, de a fron­tá­lis ütkö­zést nem tudta elke­rül­ni. Az ütkö­zés­kor a vád­lott által veze­tett autó sebes­sé­ge mint­egy 70 km/h volt.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vét­len autót veze­tő férfi olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te annak elle­né­re, hogy a biz­ton­sá­gi öve be volt kötve. A vád­lott 8 napon túl gyó­gyu­ló, mara­dan­dó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lot­tat hosszabb idő óta keze­lik olyan beteg­ség­gel, amely miatt autót nem vezet­het. Ennek elle­né­re a férfi keze­lé­se­ket rend­sze­re­sen elmu­lasz­tott, gyógy­sze­re­it évek óta nem vál­tot­ta ki, vala­mint nem tájé­koz­tat­ta az őt keze­lő szak­or­vost a veze­té­si képes­sé­ge­it érin­tő beteg­sé­gé­ről, a pana­sza­i­ról. A vád­lott a gép­jár­mű­ve­ze­tés­re egész­ség­ügyi szem­pont­ból min­den kate­gó­ria tekin­te­té­ben alkal­mat­lan volt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.