Főoldal » Archív » Vádemelés a halálos balesetet okozó kisbusz sofőr ellen

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a huszon­hat éves, bol­gár fér­fi­val szem­ben, aki 2017 feb­ru­ár­já­ban, a csa­nád­pa­lo­tai határ­át­ke­lő köze­lé­ben, két ember halá­lá­val járó bal­ese­tet okozott. 

A vád sze­rint 2017. feb­ru­ár 15-én, a reg­ge­li órák­ban, az erős köd miatt, 80 km/órás sebes­ség­kor­lá­to­zást vezet­tek be az M43-as autó­pá­lya Makó köze­lé­ben lévő sza­ka­sza­i­ra. A vád­lott ennek elle­né­re 108-109 km/óra sebes­ség­gel haladt Makó felől a román határ irá­nyá­ba kis­bu­szá­val, amely­ben nyolc utast szállított.

A csa­nád­pa­lo­tai határ­át­ke­lő előtt mind a külső, mind a leál­ló­sáv­ban fel­tor­ló­dott a kocsi­sor. A vád­lott előtt a külső sáv­ban hala­dó kami­on a sűrű köd­ben csak az utol­só pil­la­nat­ban ész­lel­te az álló jár­mű­ve­ket, ezért gyor­san átso­rolt a belső for­gal­mi sávba. A külső sáv­ban hala­dó továb­bi két gép­ko­csi szin­tén a belső sávba pró­bált átmen­ni, az első azon­ban neki­üt­kö­zött a belső sáv­ban álló kami­on­nak, meg­pör­dült és a külső sáv­ban kereszt­be állt. A másik ütkö­zés nél­kül meg tudott állni. Az ezen három gép­ko­csi után, a belső sáv­ban érke­ző vád­lott ész­lel­ve a több­szö­rös ütkö­zést, hir­te­len moz­du­lat­tal jobb­ra kor­mány­zott, átha­ladt a külső sávon, majd a leál­ló­sáv­ban neki­üt­kö­zött egy ott álló kamionnak.

A bal­eset követ­kez­té­ben a kis­busz­ban utazó két utas a hely­szí­nen meg­halt, ket­ten mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lést, négy utas és a vád­lott 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lést szenvedtek.

A bal­eset köz­vet­len össze­füg­gés­ben volt azzal, hogy a vád­lott egy­részt nem tar­tot­ta be a sebes­ség­kor­lá­to­zást, más­részt nem a látá­si viszo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg a sebes­sé­get, mivel a sűrű köd miatt az elő­írt sebes­ség­kor­lá­to­zás­hoz képest is kisebb sebes­ség lett volna indokolt.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra tör­té­nő eltil­tá­sát indítványozta.