Főoldal » Archív » Vádemelés a halálos kutyatámadás miatt - fotóval

Gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész azt a nagy­ecse­di fér­fit, aki­nek a kutyái rátá­mad­tak a szom­széd­ban lakó bácsi­ra, aki ettől elve­szí­tet­te az egyik lábát, majd pár hónap múlva elhunyt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a nagy­ecse­di ker­tes ház­ban élő vád­lott két, 20-25 kg súlyú bull-típusú ter­ri­er faj­tá­jú kutyát tar­tott az udva­rán úgy, hogy az álla­tok nap­köz­ben sza­ba­don vol­tak, éjsza­ká­ra pedig ken­nel­be zárta azo­kat. Az ingat­lant a szom­szé­dos telek­től egy drót­ke­rí­tés válasz­tot­ta el, melyet a kutyák meg­ron­gál­tak, az azon kiala­kí­tott lyu­kon átjár­hat­tak az ott lakó idős sér­tett udva­rá­ra. A sér­tett a lyu­kat pró­bál­ta kija­ví­ta­ni, illet­ve aka­dályt léte­sí­tett a saját tel­kén, hogy a kutyák oda ne mehes­se­nek át, azon­ban ez nem járt ered­ménnyel.

2016. május 18-án dél­előtt a sér­tett a kerí­tés köze­lé­ben fog­la­la­tos­ko­dott, ami­kor a vád­lott kutyái a lyu­kon átmen­tek az udva­rá­ra, meg­ra­gad­ták a sér­tett lábát, illet­ve kar­ját, azon több hara­pást ejtet­tek. Az idős ember jaj­ve­szé­ke­lé­sé­re a szom­szé­dok siet­tek oda, akik a kutyá­kat elza­var­ták, a sér­tett­hez pedig orvost hív­tak.

A kutya­tá­ma­dás követ­kez­té­ben az idős sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a jobb lábát jelen­tős részé­ben ampu­tál­ni kel­lett. Ennek követ­kez­té­ben a sér­tett élete, álta­lá­nos fizi­kai álla­po­ta lerom­lott, tar­tó­san fek­vő­be­teg­gé vált, ami­től kiala­kult nála egy kerin­gé­si és lég­zé­si elég­te­len­ség, amely végül 2016 novem­be­ré­ben a halá­lát okoz­ta.

A vád­irat sze­rint a kutyák gaz­dá­ja fele­lős a sér­tett halá­lá­ért, mert nem terem­tet­te meg az álla­tok biz­ton­sá­gos tar­tá­sá­nak körül­mé­nye­it a saját ingat­la­nán, és kellő körül­te­kin­tés­sel előre lát­hat­ta volna, hogy a kutyák más­nak sérü­lést okoz­hat­nak.

Az ügyész a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság  vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­tat.