Főoldal » Archív » Vádemelés a halálos tömegszerencsétlenséget okozó bolgár kamionos ügyében

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a bol­gár kami­o­nos­sal szem­ben, aki 2013. augusz­tus 30-án az M5-ös autó­pá­lyán oko­zott bal­ese­tet. A bal­eset követ­kez­té­ben nyolc külön­bö­ző honos­sá­gú – szerb, német, magyar, román, oszt­rák, olasz, mol­dáv – sze­mély­gép­ko­csi ütkö­zött egy­más­nak, illet­ve csú­szott egy­más­ba. A bal­eset során a román kis­busz uta­sai közül hár­man éle­tü­ket veszí­tet­ték, raj­tuk kívül tizen­hét sze­mély súlyos, míg továb­bi tizen­öt sze­mély könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.05.12.