Főoldal » Hírek » Vádemelés a hamburgi bordélyházban lányokat kizsákmányoló bűnbanda ellen - VIDEÓVAL - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy kilenc tagú bűn­szer­ve­zet ellen, akik a vád sze­rint éve­ken keresz­tül szer­ve­zet­ten, Magyar­or­szág­ról nagyon sze­gény anya­gi körül­mé­nyek között élő, fia­tal nőket szál­lí­tot­tak Német­or­szág­ba azért, hogy velük pros­ti­tú­ci­ós mun­kát végez­tes­se­nek, és a kere­se­tük nagy részét elvegyék. 

A vád sze­rint a bűn­szer­ve­ze­tet egy buda­pes­ti test­vér­pár irá­nyí­tot­ta, akik egy ham­bur­gi bor­dély­ház­ba tobo­roz­tak, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye sze­gé­nyebb tele­pü­lé­se­i­ről fia­tal lányo­kat, akik­nek a bűn­szer­ve­zet veze­tői által meg­ha­tá­ro­zott tari­fá­kon, éjjel-nappal a ven­dé­gek ren­del­ke­zé­sé­re kel­lett állni.

A bűn­ban­da tag­jai a fel­ada­to­kat egy­más között meg­osz­tot­ták, egye­sek a nehéz sorsú nők fel­ku­ta­tá­sá­ért és beszer­ve­zé­sért, mások Ham­burg­ba tör­té­nő szál­lí­tá­su­kért, megint mások pedig a ham­bur­gi mun­ka­vég­zé­sük fel­ügye­le­té­ért vol­tak fele­lő­sek. A kizsák­má­nyolt nők pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó bevé­te­lé­nek több mint felét, egyes sér­tet­tek ese­té­ben a tel­jes keres­mé­nyü­ket elvet­ték, majd egy­más között - a közöt­tük lévő elő­ze­tes meg­ál­la­po­dás alap­ján – elosz­tot­ták. A bűn­szer­ve­zet veze­tői ebből luxus élet­szín­vo­na­lat terem­tet­tek maguk­nak, szám­ta­lan arany­ék­szert és több, nagy érté­kű sze­mély­gép­ko­csit fog­lal­tak le tőlük.

A vád­lot­ta­kat  2019 ápri­li­sá­ban Magyar­or­szá­gon fog­ták el, egy nagy­sza­bá­sú rend­őri akció kere­té­ben, mellyel egy­idő­ben – az EUROJUST köz­re­mű­kö­dé­sé­vel -, a ham­bur­gi bor­dély­ház­ban is kuta­tást tar­tott a német rend­őr­ség, magyar ügyé­szi és rend­őri részvétellel.

A főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet tag­ja­it több rend­be­li bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel, és néhá­nyu­kat emel­lett kitar­tott­ság­gal is vádol­ja. Vala­mennyi elkö­ve­tő­vel szem­ben hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt vádiratában.

A rend­őr­ség által az elfo­gás­ról koráb­ban kiadott videó és fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-ugy-emberkereskedelem-es-kitartottsag