Főoldal » Archív » Vádemelés a hamis garanciát biztosító pályázatíróval szemben

Egy sze­ge­di férfi egy balás­tyai hotel­be­ru­há­zás kap­csán - a vád sze­rint - mint­egy 172 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg az álla­mi költ­ség­ve­tést. A vád­lott egy olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­le­té­ben járt el, aki segít­sé­get nyúj­tott a rész­ben álla­mi támo­ga­tás­sal is meg­va­ló­su­ló beru­há­zá­sok kap­csán a pályá­za­ti doku­men­tá­ci­ók elkészítésében,a pályá­zat benyúj­tá­sá­ban és min­den, a pályá­za­ti összeg lehí­vá­sá­hoz szük­sé­ges fel­adat ellá­tá­sá­ban. A balás­tyai hotel­be­ru­há­zás kap­csán ugyan­ak­kor a vád­lott a szer­ző­dé­si köte­le­zett­sé­gét nem tel­je­sí­tet­te, meg­fe­le­lő biz­to­sí­ték­ról nem gon­dos­ko­dott, és 2011. májusában,valamint 2012. feb­ru­ár­já­ban, illet­ve júni­u­sá­ban az ese­dé­kes támo­ga­tá­sok­hoz valót­lan tar­tal­mú garan­cia­vál­la­lá­so­kat hasz­nált fel. A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tat üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - álla­mi költ­ség­ve­tés megkárosítása