Főoldal » Hírek » Vádemelés a házaspárt bántalmazó ittas férfi ellen- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés kísér­le­te miatt vádat emelt egy 31 éves férfi ellen, aki a sal­gó­tar­já­ni busz­meg­ál­ló­ban ittas álla­pot­ban szi­dal­ma­zott és bán­tal­ma­zott egy házaspárt.

A vád­lott 2019. decem­ber 18-án a sal­gó­tar­já­ni távol­sá­gi busz­meg­ál­ló váró­ter­mé­ben ittas álla­pot­ban trá­gár kife­je­zé­sek­kel pro­vo­kál­ta az autó­busz­ra vára­ko­zó sér­tet­te­ket. Szi­dal­ma­zá­suk köz­ben felé­jük köpött, mire a férfi sér­tett – hogy védje magu­kat – ellök­te őt.

Erre a vád­lott táma­dó­lag lépett fel, kabát­já­val ütöt­te, rán­gat­ta a házas­pár mind­két tag­ját. A fér­fi­ak dula­kod­ni kezd­tek, majd a vád­lott ököl­lel fejen ütöt­te a férje segít­sé­gé­re siető nőt, aki a föld­re esett.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket, vala­mint enyhe agy­ráz­kó­dást szen­ve­dett, a súlyo­sabb fej­sé­rü­lés elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a táma­dót a bíró­ság ítél­je fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, továb­bá­kö­te­lez­ze a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett 46.060 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.