Főoldal » Archív » Vádemelés a házastársát késsel bántalmazó férfi ellen

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a házas­tár­sát kés­sel bán­tal­ma­zó férfi ügyében.

A vád­irat sze­rint a férfi elkö­ve­tő 2018 júni­us 1-jén sza­ba­dult más ügy­ben alkal­ma­zott letar­tóz­ta­tá­sá­ból, amely után meg­ke­res­te a házas­tár­sát, a sér­tet­tet, aki befo­gad­ta őt a Komárom-Esztergom megyei tele­pü­lé­sen lévő házá­ba. A férfi rövid idő eltel­té­vel bán­tal­maz­ta, ter­ro­ri­zál­ta a sér­tet­tet, aki emi­att a ház­ból elköl­tö­zött, ám ezután is rend­sze­re­sen láto­gat­ta a férjét.

A sér­tett 2019. feb­ru­ár 24-én is meg­lá­to­gat­ta a fér­fit, neki ételt, dohányt és alko­holt vitt.  Az ittas  vád­lott és a sér­tett össze­vesz­tek, a férfi ököl­lel több­ször test szer­te meg­ütöt­te, vala­mint egy kés­sel a lábán és a csí­pő­jén több helyen meg­szúr­ta a nőt. Eköz­ben a halál­ra rémült sér­tett kia­bált, és siker­te­le­nül kérte a fér­jét, hogy hagy­ja abba a bán­tal­ma­zá­sát. A sér­tett véde­ke­zés­kép­pen magá­hoz vett egy kést, és azzal a fér­jét a lábán, a kar­ján és a nemi szer­vén meg­szúr­ta, aki ettől elgyen­gült és azt mond­ta, hogy „hagy­ják abba”.

A sér­tett a férje bán­tal­ma­zá­sá­tól leg­alább tíz felü­le­tes szúrt sérü­lést szen­ve­dett el, ezek gyógy­tar­ta­ma níolc napon belü­li, ám az eze­ket okozó cse­lek­mény alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés okozására.

A férfi erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső, a bíró­ság őt 2018-ban, töb­bek között a házas­tár­sa sérel­mé­re  elkö­ve­tett testi sér­tés bűn­tet­te miatt két év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső a sza­bad­ság­vesz­tés­ből nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, az újabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra a két­sze­re­sé­re emelkedik.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.