Főoldal » Archív » Vádemelés a házi őrizetből megszökött férfi ellen

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fogoly­szö­kés vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a rovott múltú férfi ellen, aki eltá­vo­lí­tot­ta a lábá­ról a nyom­kö­ve­tő esz­közt, majd önké­nye­sen távo­zott a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül kije­lölt lakás­ból Vas­vá­ron 2017 márciusában. 

A bíró­ság úgy ren­del­ke­zett a vád­lot­tal szem­ben más ügy­ben elren­delt házi őri­zet során, hogy a moz­gá­sát a rend­őr­ség nyom­kö­ve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel is ellenőrizze.

A vád­lott ezt az esz­közt távo­lí­tot­ta el a lábá­ról, majd meg­pró­bál­ta a kony­hai tűz­he­lyen eléget­ni, mielőtt a lakást elhagy­ta. Cse­lek­mé­nyé­vel 800.000 forint kárt oko­zott, mert az esz­köz hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált.

A nyom­kö­ve­tő esz­köz azon­ban a levé­tel­kor jel­zett, ezért a helyi rend­őr­ség jár­őrei meg­je­len­tek a lakás­nál a vád­lott ellen­őr­zé­se cél­já­ból. Az utcán tar­tóz­ko­dó vád­lott rátá­madt a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­re, ököl­lel meg­ütöt­te az arcu­kat és könnyű sérü­lé­se­ket oko­zott nekik. A rend­őrök végül testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val tör­ték meg a vád­lott ellen­ál­lá­sát, akit meg­bi­lin­csel­tek, majd elő­ál­lí­tot­tak a rendőrségre.

A rend­őr­ség folyo­só­ján, őri­ze­té­nek ideje alatt a vád­lott hir­te­len fel­ug­rott a pad­ról és lefe­jel­te a falra füg­gesz­tett képet, majd az is kide­rült, hogy az intéz­ke­dést meg­elő­ző­en mari­hu­á­nát fogyasztott.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben a fogoly­szö­kés vét­sé­gén túl, hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és ron­gá­lás bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés, garáz­da­ság és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat, és hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.