Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a Heves megyében új pszichoaktív anyaggal kereskedő élettársak ellen

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi és egy nő ellen, akik 2016 nya­rá­tól kez­dő­dő­en töb­bek­nek is kábí­tó hatá­sú anya­got érté­ke­sí­tet­tek rend­sze­re­sen Heves megyében.

A vád sze­rint a 39 éves nő és a 24 éves férfi 2016 nya­rá­tól kez­dő­dő­en isme­ret­len sze­mély­től sze­rez­te be az ún. kris­tály és her­bál elne­ve­zé­sű új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat, ame­lye­ket ezt köve­tő­en egy Heves megyei tele­pü­lé­sen talál­ha­tó házuk­ban árultak.

A vád­lot­tak a kábí­tó hatá­sú anya­go­kat kipor­ci­óz­va tar­tot­ták az ott­ho­nuk­ban, ahol a kris­tály adag­ját 1000 Ft-ért, míg a her­bált 500 Ft-ért áru­sí­tot­ták. A rend­sze­res vásár­ló­ik heten­te, vagy havon­ta jelent­kez­tek náluk, így a vád­lot­tak az új pszi­cho­ak­tív anyag eladá­sá­ból több, mint 1.000.000 Ft jöve­de­lem­re tet­tek szert.

Az élet­tár­sak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt a tör­vény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény­ből eredő több mint 1,2 mil­lió Ft-ra nézve ren­del­jen el vagyonelkobzást.