Főoldal » Archív » Vádemelés a hódmezővásárhelyi csúszdavár elbontása miatt

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal elő­adó­ja­ként vagyon­ke­ze­lői köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­te, és egy helyi isko­lá­nak közel 700.000.-Ft-os vagyo­ni hát­rányt okozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott Hód­me­ző­vá­sár­hely Megyei Jogú Város Pol­gár­mes­te­ri Hiva­ta­lá­nak szak­elő­adó­ja­ként meg­bí­zást kapott 2016. év nya­rán felet­te­sé­től, hogy végez­tes­sen bon­tá­si mun­ká­la­to­kat egy önkor­mány­za­ti ingat­la­non. A vád­lott a mun­ká­la­tok elvég­zé­sé­vel meg­bí­zott vál­lal­ko­zót a mun­ka­te­rü­let­re been­ged­te, majd azzal a fel­adat­tal bízta meg, hogy min­dent elbont­hat­nak. A mun­ká­la­tok során elbon­tot­ták az ingat­lan terü­le­tén talál­ha­tó közel 700.000.-Ft érté­kű csúz­da­vár elne­ve­zé­sű fa ját­szó­ele­met is, ami egy helyi isko­lát működ­te­tő ala­pít­vány tulaj­do­nát képez­te, így annak elbon­ta­tá­sá­ra a vád­lott nem volt jogo­sult. A csúz­da­vá­rat isme­ret­len hely­re szál­lí­tot­tak. A vád­lott­nak mun­ka­kö­ri leírá­sa sze­rint köte­les­sé­ge volt vég­re­haj­ta­ni a köz­vet­len felet­te­se által adott fel­ada­to­kat, így az ide­gen vagyon keze­lé­sé­vel meg­bí­zott férfi az ebből folyó köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­te - mivel a csúz­da­vár elbon­tá­sá­val felet­te­se nem bízta meg -, és ezzel az ala­pít­vány­nak közel 700.000.-Ft vagyo­ni hát­rányt okozott.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.