Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a hódmezővásárhelyi késelővel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­vel szem­ben, aki idén nyár ele­jén egy hely­be­li dohány­bolt előtt támadt a sértettre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. júni­us 4. nap­ján este 10 óra körü­li idő­ben egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi dohány­bolt előtt beszél­ge­tő fér­fi­vel keve­re­dett szó­vál­tás­ba, mely­nek során elő­vett a zse­bé­ből egy bics­kát, kinyi­tot­ta, majd a sér­tett feje és nyaka irá­nyá­ba szúrt. A sér­tett­nek ekkor még sike­rült a szú­rás elől elhát­rál­nia. A vád­lott ezt köve­tő­en rövid időre eltá­vo­zott, majd pár perc múlva vissza­ro­hant, a sér­tett­hez lépett és jobb kezét hát­ra­len­dít­ve a bics­ká­val nagy erő­vel, ismé­tel­ten a sér­tett feje és nyaka irá­nyá­ba szúrt. A táma­dás kivé­dé­se érde­ké­ben a sér­tett a jobb kar­ját a feje elé emel­te, így a szú­rás az alkar­ján a verő­eret érte, ezért a dohány­bolt­ba futva segít­sé­get kért, majd részé­re men­tőt hív­tak. A men­tők kiér­ke­zé­sé­ig a sér­tett fel­kar­ját a nad­rág­szí­já­val elszo­rí­tot­ták. A gyors és szak­sze­rű beavat­ko­zás­ból adó­dó­an az elvér­zés miatt fenye­ge­tő élet­ve­szé­lyes álla­pot nem ala­kult ki. A vád­lott cse­lek­mé­nye foly­tán a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mivel a szú­rás a verő­ér mel­lett más ere­ket is ért.

A főügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.