Főoldal » Archív » Vádemelés a járási hivatal egyik vezető beosztású dolgozója ellen

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a megyé­ben műkö­dő egyik járá­si hiva­tal osz­tály­ve­ze­tő­jét, aki a vád­irat sze­rint 100.000,- forin­tot foga­dott el azért, hogy a föld­hi­va­ta­li nyil­ván­tar­tás­ból jogo­su­lat­la­nul ada­to­kat szol­gál­tas­son ki.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye