Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a jegyző és társa ellen -A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség befo­lyás­sal üzér­ke­dés­sel vádol­ja azt a köz­sé­gi jegy­zőt, aki egy köz­ve­tí­tőn keresz­tül több ukrán állam­pol­gár­nak is azt ígér­te, hogy pén­zért elin­té­zi az egy­sze­rű­sí­tett honosításukat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az egyik nyír­sé­gi tele­pü­lés jegy­ző­je 2013 tava­szán meg­is­mer­ke­dett egy hono­sí­tás­sal már koráb­ban magyar állam­pol­gár­sá­got szer­zett ukrán nővel, és meg­ál­la­pod­tak, hogy a nő köz­ve­tít olyan ukrán sze­mé­lye­ket, akik sze­ret­né­nek magyar állam­pol­gár­sá­got kapni, noha magya­rul nem beszélnek.

A jegy­ző azt ígér­te a nőnek, hogy fejen­ként 500 euró­ért egy hiva­ta­los sze­mély­ként dol­go­zó isme­rő­sén keresz­tül elin­té­zi a magyar állam­pol­gár­ság meg­szer­zé­sét úgy, hogy ehhez az ukrán kérel­me­zők­nek nem kell magya­rul tud­ni­uk, sőt sze­mé­lye­sen meg sem kell jelen­ni­ük a ható­ság előtt.

Az ukrán nő 2013 nya­rá­ig 7000 eurót adott át a jegy­ző­nek 14 sze­mély hono­sí­tá­si kérel­mé­vel együtt, aki erről átvé­te­li elis­mer­vényt is kiál­lí­tott, de egyéb­ként sem­mi­lyen intéz­ke­dést nem tett az ügy­ben, az ira­to­kat nem továb­bí­tot­ta az ismerősének.

Miu­tán a kérel­me­zők hiába vár­ták ügyük elin­té­zé­sét, az ukrán nő vissza­kér­te a pénzt a jegy­ző­től, aki nem volt haj­lan­dó vissza­ad­ni. Ezt köve­tő­en a nő fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, és fel­tár­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek a részleteit.

Az ügyész befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­vel vádol­ja a jegy­zőt, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bíró­ság­nak. Az ügyész azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyért kapott 7000 eurót a bíró­ság koboz­za el. A köz­ve­tí­tő­ként eljá­ró nőt hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta arra figye­lem­mel, hogy a bün­te­té­se a tör­vény sze­rint kor­lát­la­nul eny­hít­he­tő, mivel együtt­mű­kö­dött a ható­ság­gal a bűn­cse­lek­mé­nyek felderítésében.

Nyír­egy­há­za, 2016. októ­ber hó 17. nap­ján 

Dr. Zsí­ros Zsolt

 cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye