Főoldal » Archív » Vádemelés a jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedőkkel szemben

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik 2019. júli­us 25-én, egy Fejér megyei fesz­ti­vá­lon jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert rej­tet­tek el azért, hogy azt értékesítsék.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a vád­lot­tak meg­egyez­tek abban, hogy a fesz­ti­vá­lon kábí­tó­szert fog­nak érté­ke­sí­te­ni, amely­nek érde­ké­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert sze­rez­tek be és azt a későb­bi érté­ke­sí­tés­re elő­ké­szít­ve kicso­ma­gol­ták. A fesz­ti­vál terü­le­tén terep­szem­lét tar­tot­tak, szál­lást fog­lal­tak, majd a kábí­tó­szert az ellen­őr­zé­sek kiját­szá­sa érde­ké­ben a terep­szem­lén kiné­zett fás-bokros terü­le­ten egy tás­ká­ban elrej­tet­ték. A nyo­mo­zó ható­ság a cse­lek­ményt lelep­lez­te, a vád­lot­ta­kat elfog­ta és a kábí­tó­szert lefoglalta.

A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, a lefog­lalt kábí­tó­szer elkob­zá­sát, vala­mint a ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sá­nak az első­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig tör­té­nő fenn­tar­tá­sát indítványozta.