Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a jobbra kanyarodó sávban előzve súlyos balesetet okozó sofőr ellen- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 53 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 feb­ru­ár­já­ban a 2. számú  főúton szám­ta­lan sza­bályt meg­szeg­ve oko­zott súlyos balesetet.

A vád sze­rint az 53 éves Nóg­rád megyei férfi 2020. feb­ru­ár 27-én dél­után a 2. számú főúton Szen­de­hely felől Rét­ság irá­nyá­ba vezet­te gép­ko­csi­ját. A jobb­ra betor­kol­ló, Nőtincs irá­nyá­ba veze­tő út útke­resz­te­ző­dé­sét meg­elő­ző­en a főúton 70 km/h sebes­ség­kor­lá­to­zás van érvény­ben, Rét­ság felé egy for­gal­mi sáv vezet, ettől jobb­ra előbb tere­lő­vo­nal­lal, majd záró­vo­nal­lal elvá­lasz­tott kanya­ro­dó sáv található.

A férfi az útke­resz­te­ző­dést meg­elő­ző­en utol­ért egy 50-60 km/h sebes­ség­gel hala­dó kis­te­her­gép­ko­csit, de nem sorolt be mögé, hanem jobb­ról, a kanya­ro­dó sáv­ban előz­ni kezd­te, ennek során mint­egy 80 km/h sebes­ség­re gyorsított.

Eköz­ben egy Nőtincs felől érke­ző sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je a bal­ról mér­sé­kelt sebes­ség­gel érke­ző fur­gont látva fel­mér­te, hogy az előtt még biz­ton­sá­go­san végre tudja haj­ta­ni a balra kanya­ro­dá­sát, ezért elin­dult és beha­ladt a 2. számú főútra.

A meg­té­vesz­tő módon a kanya­ro­dó sáv­ban jobb­ról előző vád­lott az útke­resz­te­ző­dés­be elé beha­la­dó gép­ko­csit ész­lel­ve nem féke­zett, hanem a fur­gont elhagy­va balra kor­má­nyo­zott, a kika­nya­ro­dó jármű előtt pró­bált meg elha­lad­ni, de eköz­ben a bal első részé­nek ütközött.

A teher­gép­ko­csi veze­tő­je az előt­te tör­tén­te­ket ész­lel­ve lefé­ke­zett, így nem ütkö­zött a másik két járművel.

A bal­eset követ­kez­té­ben a Nőtincs felől érke­ző gép­ko­csi­ve­ze­tő síp­csont­tö­rést szen­ve­dett, súlyo­san meg­sé­rült a vád­lott mel­lett ülő utas is.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott til­tott helyen és módon, vagy­is útke­resz­te­ző­dés­ben, a kanya­ro­dó sávot igény­be véve, a záró­vo­na­lat átlép­ve és a jár­mű­for­ga­lom elől elzárt terü­let­re is ráhajt­va jobb­ról elő­zött. Több­szö­rös sza­bály­sze­gé­sé­vel meg­té­vesz­tet­te a Nőtincs felől érke­ző sér­tet­tet az elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek tel­je­sí­té­se szem­pont­já­ból jelen­tős tények, for­gal­mi viszo­nyok felismerésében.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a férfi ellen a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon. Ebben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett a nyo­mo­zás során fel­me­rült 130.600 Ft bűn­ügyi költ­ség vád­lott által tör­té­nő meg­fi­zet­te­té­sé­re is.