Főoldal » Hírek » Vádemelés a józsefvárosi lottózó kirablása ügyében - videóval -a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki erő­szak­kal szer­zett pénzt egy józsef­vá­ro­si lottózóból.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. decem­ber 13-án, dél­után bement a VIII. kerü­let­ben egy lot­tó­zó­ba, azért, hogy kira­bol­ja. A férfi a női alkal­ma­zot­tól a napi bevé­telt köve­tel­te, ami­kor pedig a sér­tett azt nem akar­ta átad­ni, a rabló több­ször is meg­lök­te. A pénz­tá­ros ennek hatá­sá­ra elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát és hátra esett. A táma­dó ekkor a kasszá­ból pénzt vett ki, majd – miu­tán a sér­tett a bán­tal­ma­zó­ja elől kime­ne­kült a bolt­ból – maga is siet­ve távozott.

A buda­pes­ti rend­őrök 2022 máju­sá­ra azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a fér­fit, akit a Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség most rab­lás bűn­tet­té­vel vádol.

A kerü­le­ti ügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, vala­mint az orvul szer­zett összeg ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A fel­vé­te­len a bűn­cse­lek­mény látható.