Főoldal » Archív » Vádemelés a kábítószer-kereskedő ellen

A Tolna Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat.

A vád­ira­ti sze­rint a huszon­öt éves férfi már tizen­hat éves korá­tól maga is rend­sze­res kábí­tó­szer fogyasz­tó. 2018. szep­tem­ber és 2019. már­ci­us között pedig az álta­la meg­szer­zett és bir­to­kolt kábí­tó­sze­rek­ből továb­bi sze­mé­lyek­nek érté­ke­sí­tett pén­zért kábí­tó­szert, álta­la előre kipor­ci­ó­zott ada­gok­ban, tele­fo­non előre egyez­te­tett helyen és időben.

Majd 2019. már­ci­us 19-én este Buda­pest­ről tar­tott haza­fe­lé, ami­kor a 6-os számú főúton köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, mely­nek során a ruhá­za­tát és az álta­la veze­tett gép­ko­csit is átvizs­gál­ták. Az ekkor a vád­lott­nál lévő, Buda­pes­ten vásá­rolt kábí­tó­sze­rek együt­tes mennyi­sé­ge jelen­tős volt, még­pe­dig a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 160%-a. Mivel a vád­lott szer­ve­ze­té­ből kimu­tat­ha­tó volt, hogy kábí­tó­szert fogyasz­tott, ezért a köz­úti köz­le­ke­dés­ben a KRESZ sza­bá­lya­it is meg­szeg­ve bódult álla­pot­ban vett részt.

A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van, mely­nek fenn­tar­tá­sá­ra az ügyész­ség indít­ványt tett. 

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sab­bat, a jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­tét a tör­vény öt évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

Az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fegy­házbün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát, a bűn­cse­lek­mény­ből eredő összeg ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­sze­rek elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za a Szek­szár­di Törvényszéknél.