Főoldal » Archív » Vádemelés a kábítószer-kereskedő szegedi párral szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség azzal az élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő sze­ge­di fér­fi­val és nővel szem­ben emelt vádat, akik 2013 és 2015 között jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek az interneten.

A vád­irat sze­rint az egy­más­sal élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő vád­lot­tak 2013 évben új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ked­tek az inter­ne­ten. Ehhez szin­tén az inter­net­ről 100 gramm mennyi­sé­gű port ren­del­tek meg, ame­lyet egy külön az erre a célra lét­re­ho­zott web­ol­da­lon árul­tak. A por hígí­tá­sát és por­ci­ó­zá­sát a férfi végez­te és ország­szer­te leg­alább ötven meg­ren­de­lő részé­re jut­tat­ták el azt után­vé­te­les cso­mag­gal, bank­szám­lá­ra tör­té­nő uta­lás­sal. Figye­lem­mel az egyre növek­vő keres­let­re, a vád­lot­tak 2015 feb­ru­ár­já­ban Kíná­ból ren­del­tek új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő port, amely a hasis és a mari­hu­á­na ható­anya­gá­hoz hason­ló hatá­sú, mes­ter­sé­ge­sen elő­ál­lí­tott szin­te­ti­kus kan­na­bi­no­id vegyü­le­tet tar­tal­ma­zott. A szál­lít­mányt azon­ban Buda­pes­ten a repü­lő­té­ren lefoglalták.

Mind­ezek elle­né­re a vád­lot­tak tovább foly­tat­ták tevé­keny­sé­gü­ket, immá­ron táp­só­ként meg­ne­ve­zett anyag eladá­sát meg­hir­det­ve. A jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok foly­tán, 2015. júli­us 1-től a vád­lot­tak által kínált anyag kábí­tó­szer­nek minő­sül. Az ada­tok sze­rint 2015 ápri­li­sa és augusz­tu­sa közöt­ti idő­szak­ban mind­össze­sen 180 alka­lom­mal, több mint 2.500.000,- Ft érték­ben érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó­szert. Ezzel össze­füg­gés­ben ismé­tel­ten, de már Spa­nyol­or­szág­ból, inter­ne­ten keresz­tül ren­del­tek kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó poro­kat, amely 2015. szep­tem­ber 20-án a Feri­he­gyi repü­lő­tér­re meg is érke­zett, de a közel más­fél kg kris­tá­lyos anya­got a vám­el­len­őr­zés során lefog­lal­ták és arról meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy az kábí­tó­szert tartalmaz.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak által érté­ke­sí­tett, ille­tő­leg érté­ke­sí­te­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, továb­bá jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.