Főoldal » Archív » Vádemelés a kályhába figyelmetlenül benzint öntő és lakástüzet okozó férfival szemben - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a nagymá­go­csi fér­fi­val szem­ben, aki 2015. decem­be­ré­ben figyel­met­le­nül ben­zint öntött a laká­sát fűtő kály­há­ba, amely berob­bant, a hasz­ná­la­ti tár­gyak láng­ra kap­tak, és az ingat­lan leégett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott nagymá­go­csi ingat­la­ná­ban, 2015. decem­ber 15-én az esti órák­ban, mivel a lakást fűtő kály­há­ban a fa nem akart meg­fe­le­lő­en meg­gyul­lad­ni, ola­jat akart önte­ni a fára, hogy gyor­sít­sa az égést. A vád­lott az udva­ron lévő műhely­ből beho­zott egy kan­nát, ami­ben úgy gon­dol­ta, hogy olaj van, de nem ellen­őriz­te a kanna tény­le­ges tar­tal­mát. A férfi a kan­ná­ban lévő folya­dék­ból a tűzre öntött, a kan­ná­ban azon­ban ben­zin volt, így a kály­ha és a kanna azon­nal belob­bant és égni kez­dett. Az inten­zív és gyors tűz átter­jedt a szo­bá­ban lévő búto­rok­ra, majd a többi szo­bá­ra és a tető­re is. A lakás egy föld­szin­tes, egy­be­épült lakó­épü­let­ben volt, a tűz a szom­szé­dos lakás tető­szer­ke­ze­tét is meg­ron­gál­ta. A kiala­kult tüzet a tűz­ol­tók mint­egy két óra alatt fékez­ték meg. A tűz kilenc sze­mély - köz­tük három gye­rek - éle­tét, testi épsé­gét, vala­mint mint­egy 30 mil­lió forint érté­kű vagyont veszé­lyez­te­tett. A lakók idő­ben el tud­ták hagy­ni a laká­sa­i­kat, így sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, a tűz által oko­zott tény­le­ges kár mint­egy 10 mil­lió forint volt.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­gé­vel vádol­ja, a vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Sze­ged, 2016. októ­ber 21.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye