Főoldal » Archív » Vádemelés a Kamaraerdei úti idősek otthonában elkövetett emberölés ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az ügy vád­lott­ja, egy 35 éves férfi az ott­hon ápo­ló­ja­ként meg­foj­tott egy 83 éves nőt, vala­mint egy másik idős lakó meg­ölé­sét is megkísérelte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2014 ápri­li­sá­tól a XI. kerü­let, Kama­ra­er­dei úton lévő idő­sek ott­ho­ná­ban dol­go­zott ápo­lói és gon­do­zói munkakörben.

A vád­lott ekkor már évek óta folya­ma­tos gyógy­sze­res keze­lés alatt állt, amit az intéz­mény­ben nem tud­tak, az orvo­si alkal­mas­sá­gi vizs­gá­la­ton ugyan­is a vád­lott ezt elhallgatta.

2015 máju­sá­ban magán­éle­ti prob­lé­mák miatt a vád­lott mun­ka­idő után, illet­ve sza­bad­nap­ja­in rend­sze­re­sen, nagy mennyi­ség­ben fogyasz­tott alko­holt, miköz­ben foly­tat­ta a gyógy­sze­rek sze­dé­sét is.

Ilyen előz­mé­nye­ket köve­tő­en, 2015. augusz­tus 04-én a vád­lott az idő­sek ott­ho­ná­ban nap­pa­li műszak­ban dol­go­zott, ahol a vád sze­rint az este folya­mán hir­te­len erős ölési kész­te­tést érzett. Ennek hatá­sá­ra az inten­zív osz­tály egyik kór­ter­mé­ben az egyik ágy­ban fekvő, 71 éves, legyen­gült fizi­kai álla­pot­ban lévő nőhöz lépett, kivet­te a feje alól a pár­nát és azt a sér­tett arcá­ba szo­rí­tot­ta azért, hogy meg­fojt­sa. Az idős nő azon­ban kia­bál­ni kez­dett, ezért a vád­lott -tart­va attól, hogy az eme­le­ten dol­go­zó ápo­ló­tár­sa a kia­bá­lás­ra fel­fi­gyel­het - fel­ha­gyott a cse­lek­mé­nyé­vel, a pár­nát vissza­tet­te a sér­tett feje alá, majd elhagy­ta a kórtermet.

Nem sok­kal - körül­be­lül 45 perc­cel - később a vád­lott bement egy másik kór­te­rem­be azért, hogy az ott ágy­ban fekvő 83 éves, álla­po­tá­nál fogva bár­mi­lyen táma­dás elhá­rí­tá­sá­ra, illet­ve ellen­ál­lás kifej­té­sé­re kép­te­len idős nőt meg­öl­je. A vád­lott elő­ször egy pár­nát szo­rí­tot­ta a sér­tett arcá­hoz, majd meg­foj­tot­ta az idős, maga­te­he­tet­len nőt.

A vád­lott ezután az élet­funk­ci­ók ellen­őr­zé­sé­vel meg­bi­zo­nyo­so­dott arról, hogy a sér­tett meg­halt, majd ezután elhagy­ta a kórtermet.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit több embe­ren, illet­ve véde­ke­zés­re kép­te­len, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő szabadságvesztés.