Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a katonanőre támadó szír férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szír állam­pol­gár­ral szem­ben, aki 2016. októ­ber 13-án támadt egy szol­gá­la­tát tel­je­sí­tő katonára.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. októ­ber 13-án este 7 óra körü­li idő­ben Rösz­ke köze­lé­ben a határ­zár mel­lett tar­tóz­ko­dott. A férfi szán­dé­ka az volt, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­ről Szer­bi­á­ba, majd onnan Török­or­szág­ba jus­son. A vád­lott egyéb­ként jog­sze­rű­en tar­tóz­ko­dott az Euró­pai Unió és így Magyar­or­szág terü­le­tén, mivel Német­or­szág­ban mene­kült­ként ismer­ték el.

A szol­gá­la­tát tel­je­sí­tő sér­tett, mint a Magyar Hon­véd­ség szer­ző­dé­ses kato­ná­ja, tár­sa­i­val együtt jár­őrö­zött a határ­zár mel­lett, ami­kor is mint­egy 4 méter­re eltá­vo­lo­dott tőlük. Ekkor meg­je­lent előt­te a vád­lott, aki egy közel egy méter hosszú­sá­gú kihe­gye­zett akác­fa karót a feje fölött ütés­re tart­va a kato­na­nő­re támadt, ame­lyet még idő­ben ész­lel­tek a sér­tett tár­sai és meg­aka­dá­lyoz­ták a vád­lot­tat abban, hogy táma­dá­sát befejezze.

Az ügyész­ség a szír fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádolja.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.