Főoldal » Archív » Vádemelés a kecskeméti cukrásznő 17 évvel ezelőtti megölése ügyében

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 40 éves buda­pes­ti fér­fi­vel szem­ben, aki 1999. szep­tem­ber 15-én Kecs­ke­mé­ten meg­erő­sza­kolt, majd meg­foj­tott egy fia­tal nőt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az akkor 23 éves férfi 1999 tava­szán Kecs­ke­mét és Kis­kun­fél­egy­há­za tér­sé­gé­ben haj­lék­ta­lan, csa­var­gó élet­mó­dot foly­ta­tott, miköz­ben kisebb súlyú vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el lét­fenn­tar­tá­sa érde­ké­ben. Köz­te­rü­le­te­ken, tömeg­köz­le­ke­dé­si esz­kö­zö­kön rend­sze­re­sen ismer­ke­dett nők­kel, igye­ke­zett bizal­muk­ba fér­kőz­ni, rövid távú kap­cso­la­to­kat léte­sí­te­ni, mely­nek során álné­ven mutat­ko­zott be és élet­kö­rül­mé­nye­it ille­tő­en is hazu­dott nekik. A Kis­kun­fél­egy­há­zán élő, sta­bil pár­kap­cso­lat­ra vágyó sér­tett ebben az idő­szak­ban egy kecs­ke­mé­ti bel­vá­ro­si cuk­rász­dá­ban dol­go­zott. 1999. szep­tem­ber 15-én a dél­utá­ni műsza­kot köve­tő­en bezár­ta a cuk­rász­dát, és szo­ká­sa sze­rint gya­lo­go­san ment a vas­út­ál­lo­más­ra, hogy onnan a követ­ke­ző vonat­tal haza­u­taz­zon. Nála volt a mun­ka­adó­já­tól aznap kéz­hez kapott 15.000,- Ft össze­gű külön jut­ta­tá­sa, egy 1.400,- Ft érté­kű vásár­lá­si utal­vány és a sze­mé­lyes iratai. 

A fia­tal nő azon­ban már nem szállt fel a vonat­ra, mert a vas­út­ál­lo­má­son össze­ta­lál­ko­zott a vád­lot­tal, aki elcsal­ta magá­val. Gya­log indul­tak a Csák­tor­nyai út irá­nyá­ba, de egy kiet­len, bokros-fás rész­re érve a sér­tett meg­gon­dol­ta magát. Erre a jelen­tős erő­fö­lény­ben lévő, magas, erős test­al­ka­tú férfi a jobb kar­ján meg­ra­gad­va, aka­ra­ta elle­né­re tovább­vit­te magá­val, majd az elha­gya­tott hely­szí­nen bán­tal­maz­ni kezd­te, leszo­rí­tot­ta a föld­re annak érde­ké­ben, hogy közö­sül­jön vele. Végül meg­foj­tot­ta. A sér­tett halá­la a nyaki erek elszo­rí­tá­sa és a lég­utak elzá­rá­sa miatt követ­ke­zett be. A vád­lott ezután magá­val vitte a nő tás­ká­ját a benne lévő érté­kek­kel együtt. A sér­tett holt­tes­tét más­nap haj­nal­ban egy járó­ke­lő fedez­te fel.

A férfi azért ölte meg áldo­za­tát, hogy az álta­la elkö­ve­tett nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mény miat­ti fele­lős­ség­re vonást elkerülje.

A vád­lot­tat a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés­sel vádol­ja. A vád­lott a fenti bűn­cse­lek­ményt meg­elő­ző­en ötször, azóta pedig még továb­bi nyolc alka­lom­mal volt büntetve.

A vád­lott jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van, vele szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a főügyész­ség. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.