Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a kecskerákokat csempésző román sofőrrel szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a Makói Járás­bí­ró­ság előtt ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt egy román állam­pol­gár­sá­gú sofőr­rel szem­ben, aki 72 db élő kecs­ke­rá­kot kísé­relt meg Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A kecs­ke­rák a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok sze­rint Magyar­or­szá­gon védett állat­faj­nak minő­sül, az ország­ba tör­té­nő beho­za­ta­lá­hoz és az orszá­gon tör­té­nő átszál­lí­tá­sá­hoz ter­mé­szet­vé­del­mi ható­sá­gi enge­dély szük­sé­ges, ame­lyek­kel a vád­lott nem ren­del­ke­zett. A kecs­ke­rák esz­mei érté­ke 50.000.-Ft, a foko­zot­tan védett élő szer­ve­zet egye­de pedig leg­alább 100.000.-Ft. A vád­lott által szál­lí­tott kecs­ke­rá­kok pénz­ben kife­je­zett érté­ke 3.600.000.-Ft, amely összeg eléri a foko­zot­tan védett élő szer­ve­zet egye­de ese­té­ben meg­ál­la­pí­tott, pénz­ben kife­je­zett leg­ma­ga­sabb érték két­sze­re­sét, azaz a 2.000.000.-Ft-ot.

A kecs­ke­rá­kok rövid­del az uta­zás után elpusztultak.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye a kecs­ke­rá­kot csem­pé­sző román sofőr­rel szem­be­ni vádemelésről