Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a kerekesszékes garázda ellen - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy pécsi férfi ellen garáz­da­ság és köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt, aki töb­bek között egy helyi jára­tú busz veze­tő­jé­re támadt.

A vád­lott rok­kant­sá­ga foly­tán kere­kes­szék­hez kötött. 2015. év őszén a vád­lott Pécs egyik dűlő­jé­ben köz­le­ke­dett, mikor hala­dá­sa során úgy ítél­te meg, hogy az utcán par­ko­ló autó őt zavar­ja. Ekkor a férfi a nála lévő faléc­cel a sza­bá­lyo­san par­ko­ló autó tete­jét, első-hátsó ajta­ját, sár­vé­dő­jét szét­ver­te mellyel több száz­ezer forint kárt okozott.

Még ebben a hónap­ban a vád­lott ittas álla­pot­ban vára­ko­zott Pécsett egy helyi jára­tú busz­ra.  A busz­meg­ál­ló­ban szi­dal­maz­ta, illet­ve inzul­tál­ta az ott vára­ko­zó­kat. Az uta­sok, miu­tán a busz meg­ér­ke­zett, jelez­ték a sofőr­nek, hogy saját biz­ton­sá­guk érde­ké­ben ne enged­je fel­száll­ni a vádlottat.

A vád­lott mind­ezt ész­lel­te, kimá­szott a kere­kes szék­ből, majd az autó­busz­ra az első ajtón keresz­tül fel­ka­pasz­ko­dott. Ekkor a sofőr a köz­pont­tól segít­sé­get kért, azon­ban miu­tán ezt a vád­lott meg­hal­lot­ta, magá­hoz vette az autó­bu­szon elhe­lye­zett por­ral oltó készü­lé­ket, majd azzal a sofőrt fújni kezd­te. Ennek követ­kez­té­ben az autó­busz eleje meg­telt por­ral, azon­ban a vád­lott tovább­ra is a sér­tett arcá­ba fújta a port mind­ad­dig, amíg a készü­lék ki nem ürült.

A vád­lott ezen cse­lek­mé­nyé­vel mint­egy három­száz­ezer forint ron­gá­lá­si kárt okozott.

A férfi cse­lek­mé­nye töb­bek között köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek, vala­mint ron­gá­lás vét­ség­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Pécs, 2016. októ­ber 5. napján

Dr. Varga- Kori­tár György

főügyész

2016. 10. 05. Baranya