Főoldal » Archív » Vádemelés a kerékpárost halálra gázoló férfi ellen

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy huszon­hét éves, Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki nem vette észre az úttest szé­lén köz­le­ke­dő kerék­pá­rost, és elgázolta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. szep­tem­ber 11-én, 19 óra körül, még nap­pa­li látá­si viszo­nyok mel­lett, terep­já­ró­já­val Bánk felől Rom­hány irá­nyá­ba köz­le­ke­dett. Előt­te egy kis­te­her­gép­ko­csi haladt, mint­egy 80 km/h sebes­ség­gel, így érték utol egy eny­hén jobb­ra ívelő, de jól belát­ha­tó útka­nyar­ban a szin­tén Rom­hány felé tartó, az úttest menet­irány sze­rin­ti jobb olda­lá­hoz húzód­va hajtó kerékpárost.

A vád­lott előt­ti kis­te­her­au­tó veze­tő­je a kerék­pá­rost ész­lel­te, ezért az irány­jel­ző­jét hasz­nál­va az üres szem­köz­ti sávba áttért, és meg­előz­te őt. A bicik­lis a vád­lott szá­má­ra is kellő távol­ság­ból lát­ha­tó volt, továb­bá az előt­te hala­dó kis­te­her­au­tó elő­zé­si manő­ve­re is egy­ér­tel­mű és fel­is­mer­he­tő volt szá­má­ra, ennek elle­né­re féke­zés és irány­vál­tás nél­kül, mint­egy 80 km/h sebes­ség­gel, gép­ko­csi­ja jobb első részé­vel elütöt­te a kerékpárost.

A sér­tett, aki a bal­eset miatt az út mel­let­ti füves víz­el­ve­ze­tő árok­ba zuhant, olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te a kerék­pá­rost, és így nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got, hol­ott ha a kellő gon­dos­ság­gal vezet, a jól ész­lel­he­tő kerék­pá­rost biz­ton­sá­go­san előz­het­te volna meg.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben – aki­nek a jogo­sít­vá­nyát a bal­eset után azon­nal bevon­ták – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát, és a közel fél­mil­lió forint bűn­ügyi költ­ség meg­té­rít­te­té­sét is indítványozta.