Főoldal » Archív » Vádemelés a két halálos áldozattal járó baleset ügyében - Fotókkal

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy negy­ven­há­rom éves fér­fi­val szem­ben, aki az álta­la veze­tett autó­val 2019 feb­ru­ár­já­ban az M1-es autó­pá­lyán a sza­lag­kor­lát­nak csa­pó­dott, ami­től a jár­mű­ből két utas kire­pült és a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lott 2019 feb­ru­ár­já­ban 21 óra­kor indult el ott­ho­ná­ból, majd az ország több tele­pü­lé­sé­ről gyűj­tött uta­so­kat, aki­ket Auszt­ri­á­ba kívánt fuva­roz­ni. Éjsza­ka, 2 óra körül érke­zett az M1-es autó­pá­lyán Moson­ma­gyar­óvár tér­sé­gé­be, úgy, hogy a jár­mű­ben rajta kívül négyen utaztak.

A vád­lott köz­le­ke­dé­se során a belső sáv­ban halad­va lany­hu­ló figyel­me miatt elő­ször balra, a sza­lag­kor­lát felé tért ki, majd hir­te­len jobb­ra rán­tot­ta a kor­mányt, ami­től jár­mű­ve 90-100 km/h sebes­ség­gel a külső for­gal­mi sávon és a leál­ló­sá­von keresz­tül a külső sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött. Ettől az anyós­ülé­sen és a jobb hátsó ülé­sen utazó, biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló 60 éves és 63 éves uta­sok a jár­mű­ből kire­pül­tek, és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, hogy a hely­szí­nen éle­tü­ket vesztették.

Az ütkö­zés­től a jármű vissza­per­dült a for­gal­mi sávok­ra, ahol a vád­lott és két másik utasa ki tud­tak száll­ni, majd a magá­ra hagyott jár­mű­be még rövid idő alatt három sze­mély­gép­ko­csi ütkö­zött. A bal­eset során a vád­lott és egyik utasa nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott ter­hé­re rótt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.