Főoldal » Archív » Vádemelés a kicsalt gépkocsi szállítójával szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a har­minc­egy éves, szerb fér­fi­val szem­ben, aki 2018 janu­ár­já­ban hamis bér­le­ti szer­ző­dés­sel meg­szer­zett gép­ko­csit pró­bált az ország terü­le­té­ről kivinni. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2018 janu­ár­já­ban, Belg­rád­ban, meg­egye­zett egy isme­ret­len sze­méllyel, hogy kibé­rel Svéd­or­szág­ban egy jár­mű­vet, majd azt Szer­bi­á­ba viszi. A vád­lott ezért pénzt kapott a meg­bí­zó­já­tól, vala­mint a bér­le­ti szer­ző­dés meg­kö­té­sé­hez hamis okira­to­kat. A vád­lott 2018. janu­ár 27-én repü­lő­gép­pel Svéd­or­szág­ba uta­zott, majd hamis veze­tői enge­déllyel és hamis útle­vél­lel bérbe vett egy mint­egy 10 mil­lió forint érté­kű gép­jár­mű­vet. A vád­lott már a szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor sem akar­ta a kocsit vissza­vin­ni a bér­be­adó­nak, a célja az volt, hogy a kocsit eltu­laj­do­nít­sa. A vád­lott a kocsit Sze­ged­re vitte, és 2018. janu­ár 31-én, haj­nal­ban, a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél át kíván­ta lépni a gép­ko­csi­val a magyar-szerb határt, ami­hez hamis bér­le­ti szer­ző­dést muta­tott fel a pénz­ügy­őrök­nek. A kocsi­ra kiadott körö­zés alap­ján az eljá­ró pénz­ügy­őrök a gép­ko­csit lefoglalták.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A 2018. júli­us 1-től hatá­lyos új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé teszi, hogy az ügyész­ség a vád­eme­lés előtt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és bűnös­sé­gét beis­me­rő gya­nú­sí­tot­tal egyez­sé­get kös­sön. Az egyez­ség­ben a kért bün­te­tés­ben is meg­ál­la­po­dik az ügyész­ség és a terhelt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal egyez­sé­get kötött, amely egyez­ség­nek meg­fe­le­lő­en arra tett indít­ványt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­nál, hogy az egyez­sé­get hagy­ja jóvá és a vád­lot­tal szem­ben 1 év 5 hónap bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint 5 évre uta­sít­sa ki Magyar­or­szág területéről.