Főoldal » Hírek » Vádemelés a kiköltözéskor kutyájukat hátrahagyó pár ellen - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi és egy nő ellen, akik a vád sze­rint az addig álta­luk nevelt álla­tot köl­tö­zé­sük­kor magá­ra hagyták.

A vád sze­rint a férfi és élet­tár­sa 2020 ápri­li­sá­ban vet­ték maguk­hoz vár­pa­lo­tai tár­sas­há­zi laká­suk­ba a kölyök­ku­tyát. A vád­lot­tak két hónap­pal később azon­ban siet­ve, isme­ret­len hely­re köl­töz­tek, a kulcs­ra zárt lakás­ban pedig éle­lem és víz nél­kül hát­ra­hagy­ták az akkor három hóna­pos kiskutyát.

A tár­sas­ház lakói az állat han­gos uga­tá­sá­ra még aznap fel­fi­gyel­tek, és szól­tak a ház gond­no­ká­nak, aki miu­tán a lakás­hoz pót­kulccsal ren­del­ke­zett, bement és meg­ta­lál­ta az álla­tot. Mivel a kutya tulaj­do­no­sa­it nem tud­ták elér­ni, az ebet men­hely­re szállították.

A vád­lot­tak nem törőd­tek az állat sor­sá­val, a nő csak több mint fél év múl­tán érdek­lő­dött a tár­sas­ház tulaj­do­no­sá­nál a kutyá­val kap­cso­lat­ban, amely éle­lem és víz nél­kül egy héten belül elpusz­tul­ha­tott volna.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben elzá­rás bün­te­tés, míg a nővel szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság felé.