Főoldal » Archív » Vádemelés a kisgyermek halálát okozó közúti baleset elkövetője ellen

A vád­lott 2015. augusz­tus 21-én a dél­utá­ni órák­ban sze­szes ital fogyasz­tá­sa után gép­ko­csi­ba ült és két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel Nagy­rá­bén köz­le­ke­dett. Veze­té­se során jár­mű­ve sebes­sé­gét hely­te­le­nül meg­vá­laszt­va leha­ladt az útpad­ká­ra, majd onnan az árok­ba, ahol két fának is neki­üt­kö­zött a sze­mély­gép­ko­csi, majd a tete­jé­re borul­va állt meg.
Az autó hátsó ülé­sén utazó gyer­me­kek közül a kis­lány 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a bal­eset során, míg a kis­fiú éle­tét a 8 napos kór­há­zi keze­lés elle­né­re sem tud­ták megmenteni.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járásbíróságon.

Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.29.