Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a kocsma hatósági ellenőrzését megzavaró férfiak ellen

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség ható­sá­gi eljá­rás meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt két férfi ellen, akik 2018. szep­tem­ber 14-én dél­előtt egy kis­kun­ha­la­si ven­dég­lá­tó­he­lyen ittas álla­pot­ban trá­gár kife­je­zé­sek­kel szi­dal­maz­ták a ható­sá­gi ellen­őrö­ket és agresszív fel­lé­pé­sük­kel meg­za­var­ták, átme­ne­ti­leg aka­dá­lyoz­ták a ható­sá­gi eljárást. 

A 48 és 62 éves fér­fi­ak 2018. szep­tem­ber 14-én dél­előtt egy kis­kun­ha­la­si kocs­má­ban ita­loz­tak, ami­kor meg­je­len­tek az élelmiszer-biztonsági ellen­őr­zést végző hiva­ta­los személyek.

Az ittas vád­lot­tak a szak­ha­tó­sá­gi ellen­őr­zés meg­kez­dé­sét ész­lel­ték és trá­gár kife­je­zé­se­ket hasz­nál­va egyre indu­la­to­sab­ban szi­dal­maz­ták az ellen­őr­zést végző hölgyeket.

A vád­lot­tak több­szö­ri fel­hí­vás elle­né­re sem hagy­tak fel az agresszív fel­lé­pé­sük­kel, mely nem­csak az ellen­őrök­ben, hanem a kocs­ma alkal­ma­zott­já­ban is félel­met keltett.

A Nem­ze­ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva­tal mun­ka­tár­sai a vád­lot­tak cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben fél­be­sza­kí­tot­ták az ellen­őr­zést és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, mely­ről a vád­lot­tak tudo­mást sze­rez­tek és távoz­tak a helyszínről.

A ható­sá­gi ellen­őr­zés lefoly­ta­tá­sá­ra csak a vád­lot­tak távo­zá­sát köve­tő­en volt lehetőség.

A járá­si ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 2 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak bün­tet­len elő­éle­tű­ek – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.