Főoldal » Archív » Vádemelés a kórháznál randalírozó férfi ellen

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt a Petz Ala­dár Megyei Okta­tó Kór­ház folyo­só­in és az épü­let előtt garáz­dál­ko­dó győri férfi ellen.

A vád­lott a késő esti órák­ban erő­sen ittas álla­pot­ban elő­ször a Petz Ala­dár Okta­tó Kór­ház folyo­só­ján dühön­gött, trá­gár kife­je­zé­se­ket kia­bált a folyo­són köz­le­ke­dők felé, ami­ért is a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet kikí­sér­te az épü­let­ből. A férfi nem nyu­go­dott meg, az épü­let előtt tovább dühön­gött, ordi­bált és elő­ször egy lezárt kerék­párt rug­do­sott meg, ami­nek ettől a hátsó kere­ke meghajlott.

Ezután leakasz­tott egy sze­me­tes­edényt, és azt egy, a közel­ben par­ko­ló autó­nak dobta, ami­től az autó tete­je behor­padt. 

A biz­ton­sá­gi őrök elől a férfi vissza­fu­tott a kór­ház­ba és ordí­toz­va rohant a folyo­són, miköz­ben a kabát­já­val egy mene­kü­lé­si útvo­na­lat jelző táb­lát is levert.

A vád­lott a kerék­pár­ban 10 000,- Ft, a sze­mély­au­tó­ban 190 635,- Ft, a tábla leve­ré­sé­vel pedig 28 000,- Ft kárt okozott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely cse­lek­mé­nyek miatt a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.