Főoldal » Archív » Vádemelés a közel 350 millió forintos költségvetési csalás miatt

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség négy férfi ellen, akik azért kap­tak az Euró­pai Uni­ó­tól és a Magyar Állam­tól pénz­be­li támo­ga­tást, hogy egy új asza­ló gép­sort sze­rez­ze­nek be, ehe­lyett viszont fel­újí­tot­tak egy ’80-as évek­ben gyár­tott beren­de­zést, majd azt hazud­ták, hogy azt 670 mil­lió forin­tért újként vásárolták.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a haj­dú­sám­so­ni férfi 2009-ben tár­sá­val együtt kife­je­zet­ten azért ala­pí­tott egy kft-t, hogy euró­pai uniós támo­ga­tás­hoz jus­son egy asza­ló üzem lét­re­ho­zá­sá­hoz, azon­ban a pénz jelen­tős részét magá­nak akar­ta meg­tar­ta­ni, nem pedig a beru­há­zás­ra köl­te­ni. Meg­szer­zett egy ’80-as évek­ben gyár­tott, hasz­ná­la­ton kívü­li gép­sort, majd azt pár mil­lió forin­tért fel­újí­tot­ta, és úgy tün­tet­te fel, mint­ha azt az ő kft-jének meg­ren­de­lé­sé­re fris­sen gyár­tot­ták volna le. Egyik tár­sá­tól szer­zett 5 mil­lió forin­tért egy hamis szám­lát, mely sze­rint a gépet 670 mil­lió forin­tért vásá­rol­ta, majd a Mező­gaz­da­sá­gi és Vidék­fej­lesz­té­si Hiva­tal­tól meg­igé­nyel­te a támo­ga­tást, mely­nek nagyobb részét az Euró­pai Unió, kisebb részét a Magyar Állam adta. Egy másik tár­sá­tól üzle­ti tanács­adás­ról szóló hamis szám­lá­kat szer­zett, azon­ban ilyen tanács­adás a való­ság­ban nem történt.

Mivel az asza­ló üzem az elő­írt határ­idő­re nem indult be, ezért a vád­lot­tak valót­lan tar­tal­mú gyár­tá­si jegy­ző­köny­vet is készí­tet­tek, mely sze­rint egrest dol­goz­tak fel, de ez nem volt igaz.

A hamis szám­lák alap­ján az Mező­gaz­da­sá­gi és Vidék­fej­lesz­té­si Hiva­tal 343.972.000,- forint jogo­su­lat­lan támo­ga­tást fize­tett ki a vád­lot­tak­nak, akik ennek csak kisebb részét for­dí­tot­ták az üzem bein­dí­tá­sá­ra, míg a többi pénzt maguk­nak tar­tot­ták meg.

Az ügyész bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a négy vád­lot­tal szem­ben, és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnak.