Főoldal » Archív » Vádemelés a „kristállyal” kereskedő élettársak ellen

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kis­kun­maj­sai pár­ral szem­ben, akik a 2018 feb­ru­ár­já­ban tör­tént lebu­ká­su­kig, mint­egy fél éven át, ott­ho­nuk­ban etil-hexedron tar­tal­mú port, ún. „kris­tályt” árultak.

A vád sze­rint az élet­tár­sak­ként Kis­kun­maj­sán élő férfi és nő etil-hexedron tar­tal­mú pszi­cho­ak­tív anyag­gal, ún. „kris­tállyal” keres­ke­dett, amit 2017 nya­rá­tól 2018 feb­ru­ár­já­ig isme­rő­se­ik­nek ada­gon­ként 500,- Ft-ért árul­tak. A kris­tályt a férfi sze­rez­te be és ott­ho­nuk­ban egy gyógy­sze­res üveg­ben tárol­ta. Abból egy kés hegyé­vel mérte ki az ada­go­kat, melye­ket alu­fó­li­á­ba cso­ma­gol­va adott át a fogyasz­tók­nak. A fogyasz­tók több eset­ben a vád­lot­tak által hasz­nált lakó­ház kam­rá­já­ban fogyasz­tot­ták el a kristályt.

Az érté­ke­sí­tés­ben a nő is részt vett, több alka­lom­mal a fogyasz­tó­kat ő szol­gál­ta ki és a vétel­árat ő vette át.

A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tak laká­sá­nak kam­rá­já­ban a kris­tály táro­lá­sá­hoz hasz­nált gyógy­sze­res üve­get – benne fehér por­ral –, és az ada­go­lás­hoz hasz­nált kést, vala­mint a lakó­szo­bá­ban alu­fó­li­á­ba cso­ma­gol­va 3,96 gramm fehér port fog­lalt le, amely összes­sé­gé­ben meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyiséget.

A fogyasz­tók­kal és a beszer­zé­si for­rást biz­to­sí­tó fér­fi­val szem­ben külön bün­te­tő­el­já­rás indult.

Az ügyész­ség az élet­tár­sa­kat, mint társ­tet­te­se­ket keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A férfi a vád­be­li cse­lek­ményt koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt lát­szik elkö­vet­ni, ezért vele szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, míg a női vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a lefog­lalt fehér port, vala­mint az ada­go­lás­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket a bíró­ság koboz­za el.

Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.