Főoldal » Archív » Vádemelés a „kristályt” vásárló férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki 2016 máju­sá­ban „kris­tály” elne­ve­zé­sű anya­got vásá­rolt és tar­tott magánál.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2016. május 22-én, Sze­ge­den köz­le­ke­dett a roko­ná­tól köl­csön­ka­pott kerék­pár­ral, ami körö­zés alatt állt. A rend­őr­jár­őr iga­zol­tat­ta a vád­lot­tat, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bicik­lit körö­zik, ezért a fér­fit a rend­őr­őrs­re elő­ál­lí­tot­ta. Az elő­ál­lí­tás során a vád­lott ruhá­za­tát átvizs­gál­ták és a vád­lott láb­uj­jai közül alu­fó­lia cso­mag került elő. A cso­mag­ban „kris­tály” volt, amely kábí­tó­szert és  új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zott. A vád­lott a „kris­tályt” aznap vásá­rol­ta, saját fogyasz­tás­ra, isme­ret­len fér­fi­tól, 2000,-Ft-ért. A kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyi­ség felső határát.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vissza­eső vád­lot­tat kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség az egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.